Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr. XLII/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.

Uchwała Rady Gminy - 31 stycznia 2014 r.

Uchwała nr 329 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2014 rok.

PDF329.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 31 stycznia 2014 r.

Uchwała nr 330 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

PDF330.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 31 stycznia 2014 r.

Uchwała nr 331 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2014 - 2033.

PDF331.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 31 stycznia 2014 r.

Uchwała nr 332 - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi.

PDF332.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 31 stycznia 2014 r.

Uchwała nr 333 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

PDF333.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 31 stycznia 2014 r.

Uchwała nr 334 - w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania

"Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

PDF334.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 31 stycznia 2014 r.

Uchwała nr 335 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy

w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności oraz określenia

zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci

produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin

w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

PDF335.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 31 stycznia 2014 r.

Uchwała nr 336 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiślica na lata 2014 - 2016.

PDF336.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 31 stycznia 2014 r.

Uchwała nr 337 - w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie

Wiślica na lata 2014 - 2020.

PDF337.pdf