Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja

Informacja

dotycząca trybu składania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Wiślica

kierowanych do Wójta Gminy Wiślica i Rady Gminy Wiślica

 

I. Referat Organizacyjny jest odpowiedzialny za przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków.

II. Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:

  1. za pośrednictwem ePUAP: Skargi, wnioski, zapytania do Urzędu
  2. pismem złożonym osobiście na Dziennik Podawczy Urzędu- w Sekretariacie, przy ul. Okopowej 8: codziennie w godzinach 7:00 - 15:00,
  3. faksem - na numer: 413690 901 – całą dobę,
  4. ustnie do protokołu
  5. kierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica - w Sekretariacie, przy ul. Okopowej 8: codziennie w godzinach 7:00 - 15:00, 
  6. kierowanych do Rady Gminy Wiślica - pracownikowi na stanowisku właściwym do spraw obsługi rady gminy.

WAŻNE:

Skargi i wnioski zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji  przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania.

WAŻNE:

Zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego: „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.”

Podstawa prawna:

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Wiślica odbywa się zgodnie z przepisami: Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków(Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Przedmiotem SKARG może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Gminy Wiślica, właściwe organy lub jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez organy Gminy Wiślica albo ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem WNIOSKÓW mogą być w szczególności, dotyczące Urzędu Gminy Wiślica lub organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez organy Gminy Wiślica, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

III. Informacja o dniach i godzinach przyjmowania obywateli w Urzędzie Gminy Wiślica:

a) Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek  7.00 - 15.00.

b) Sekretarz Miasta i Gminy Wiślica przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy Wiślica 7.00 – 15.00

 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) ‘osoba uprawniona, o której mowa w art. 11 ust. 3, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych’. Jednocześnie osoby uprawnione lub osoby przybrane (art. 3 ust.1 ww. ustawy) proszone są o przekazanie Urzędowi Gminy Wiślica informacji umożliwiających niezwłoczne powiadomienie ich o wyznaczonym terminie spotkania, takich jak numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

SPRAWOZDANIA

PETYCJE