Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SPRAWY WOJSKOWE (POV)

Dz.U.2022 r. poz. 655 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2022 r.  o obronie Ojczyzny

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (DZ. U. poz. 655) i § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 440).

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (art. 58 ust. 1 pkt I ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny); komisji lekarskiej przedstawia posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej (art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny). Ponadto na potrzeby ewidencji wojskowej osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (art. 71 ust. 2 pkt J lit. I i m ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny).

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż
termin określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta z ważnych przyczyn nie może stawić się w określonym terminie
i zawiadomi o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do dnia, w którym była obowiązana stawić się do
kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się (art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny).

Z obowiązku osobistego stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej można zwolnić osoby:

  • w stosunku do których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie
    ustawy z dnia 20 grudnia 990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2024 r. poz. 90),
  1. całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji lub uznane za całkowicie niezdolne do pracy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, z późno zm.),
  2. zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44)

- jeżeli skutecznie doręczą wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej, oraz poinformują szefa wojskowego centrum rekrutacji na piśmie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) o tym doręczeniu (art. 59 ust. la ustawy z dnia 11 marca 2022 r.           o obronie Ojczyzny).

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, nakłada się grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny).

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), przed właściwą
komisją lekarską lub szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, a także niezgłoszenie się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących obowiązku obrony oraz odmowa poddania się badaniom lekarskim podlegają karze ograniczenia wolności albo grzywny (art. 681 pkt l i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny).

Ograniczenia przy wyjazdach za granicę

Osoby, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej, w roku kalendarzowym, w którym kończą 19 lat lub zostały powołane do odbycia czynnej służby wojskowej, zasadniczej lub szkolenia w obronie cywilnej bądź zastępczej – od dnia doręczenia karty powołania są zobowiązane do powiadomienia WCR przy wyjazdach za granicę. Podobne ograniczenia dotyczą żołnierzy rezerwy, którym nadano przydział mobilizacyjny.