Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (RS.7359)

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717) oraz art.104 KPA

Wymagane dokumenty
- wniosek inwestora o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
-wniosek powinien zawierać :
              / art. 64 ust. 1 w zw. z art. 52 ust.2/

-określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub , w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru , na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1 : 1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1: 2000 ;
- charakterystykę inwestycji ,obejmującą :

a/ określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu   odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również unieszkodliwiania odpadów,

b/ określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawionych w formie opisowej i graficznej,

c/ określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,

- w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego – dodatkowo określenie powierzchni sprzedaży ( art.64 ust. 2 )

- wniosek inwestora o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu  publicznego .

- wniosek powinien zawierać:
określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub , w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy  i obszaru , na który ta inwestycja będzie oddziaływać , w skali 1: 500 lub 1 : 1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1 : 2000;
charakterystykę inwestycji, obejmującą :

a/ określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

b/ określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu  oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej.

c/ określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
 
Opłaty
- zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 135,poz.1143 z 2002 r)

Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyji

Uwagi
termin załatwienia - 30 dni

Miejsce składania wniosku
Urząd Gminy w Wiślicy