Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

EWIDENCJA LUDNOŚCI (OR.IV)

 

Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnejWymagane dokumenty
1. Umotywowane podanie o wymeldowanie skierowane do Wójta Gminy Wiślica

2. Kserokopia lub odpis dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu zamieszkałego przez osobę, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie (umowa najmu, akt notarialny, umowa o przydziale lokalu).

Miejsce złożenia dokumentów:
- bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wiślicy
- w toku postępowania wymagane dokumenty można składać bezpośrednio prowadzącemu postępowanie - Budynek Urzędu Gminy przy ul. Batalionów Chłopskich nr 62-  pokój nr 4 – insp. Krzysztof Widłak

Termin i sposób załatwiania sprawy
- postępowanie o wymeldowanie w drodze administracyjnej prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071),
- termin obligatoryjny do załatwienia sprawy - ok. 2 miesięcy,
- w wyniku przeprowadzonego postępowania organ wydaje decyzję administracyjną, która w zależności od ustalonych okoliczności sprawy przybiera postać :
- decyzji administracyjnej o wymeldowaniu,
- decyzji administracyjnej o braku podstaw do wymeldowania,
- decyzji administracyjnej o umorzeniu postępowania,
- decyzji administracyjnej zawieszającej postępowanie (wydania w sytuacji , gdy rozstrzygnięcie sprawy jest uzależnione od wcześniejszego wyjaśnienia istotnej w sprawie okoliczności przez sąd powszechny lub inny organ).

Tryb odwoławczy
Od decyzji wydanej przez organ I instancji (Wójta Gminy Wiślica) przysługuje pisemne odwołanie do organu II instancji (Wojewoda Świętokrzyski) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
W toku prowadzonego postępowania organ administracji kompletuje materiał dowodowy w postaci, zeznań świadków, wyjaśnień stron postępowania, informacji Policji oraz innych urzędów i instytucji w celu ustalenia stanu faktycznego będącego podstawą do wydania decyzji w sprawie,
W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku, do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie, realizowana jest procedura ustanawiania przez Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju - Wydział Cywilny, przedstawiciela dla nieobecnego celem reprezentowania w postępowaniu (w toku dalszego postępowania kurator obejmuje pozycję strony postępowania o wymeldowanie),
Z podaniem o wymeldowanie występuje osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu (właściciel, najemca, wynajmujący), z którego ma nastąpić wymeldowanie.

Podstawa prawna:
Art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960).

 

 

 

Wymeldowanie z pobytu stałegoWymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość - u osób pełnoletnich dowód osobisty, u osób niepełnoletnich akt urodzenia,
2. Książeczka wojskowa - u mężczyzn w wieku 19-50 lat,a ze stopniami chorążych i oficerów do wieku 60 lat,  kobiet (z zawodu lekarki, pielęgniarki) w wieku 19-40 lat, a ze stopniami chorążych i oficerów do 50 lat.
3. Wypełniony formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego,
 

Opłaty:
Czynności związane z wymeldowaniem nie podlegają opłatom.

Miejsce złożenia dokumentów:
Budynek Urzędu Gminy przy ul. Batalionów Chłopskich nr 62-  pok.nr 4

Termin i sposób załatwienia sprawy:
- w przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego czynność wymeldowania dokonywana jest bezzwłocznie.
- w wyniku dokonania wymeldowania interesant otrzymuje wydruk komputerowy w postaci poświadczenia wymeldowania z pobytu stałego.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (.Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960).

 

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemcówWymagane dokumenty:
1. Aktualny paszport z pieczęcią przekroczenia granicy w ruchu bezwizowym lub wizą pobytową,
2. Przy zameldowaniu dłuższym niż okres wskazany w wykazie państw, z którymi Polska zawarła porozumienie bezwizowe - zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terenie RP. 
3. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego cudzoziemca,
4. Dokument z którego wynika najem lub własność lokalu osoby potwierdzającej pobyt (akt notarialny, umowa najmu, decyzja przydziału lokalu) .

Opłaty:
Czynności związane z zameldowaniem na pobyt czasowy cudzoziemców nie podlegają opłatom.

Miejsce złożenia dokumentów
Budynek Urzędu Gminy przy ul. Batalionów Chłopskich nr 62-  pok.nr 4

Termin i sposób załatwiania sprawy:
- w przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia pobytu czasowego czynność zameldowania dokonywana jest bezzwłocznie,
- w wyniku dokonania czynności meldunkowej cudzoziemiec otrzymuje potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy cudzoziemca.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (.Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960).

 

Zameldowanie na pobyt czasowy (powyżej 2 miesięcy)Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość - dowód osobisty u osób pełnoletnich, akt urodzenia u osób niepełnoletnich z adnotacją o stałym zameldowaniu,
2. Książeczka wojskowa – u mężczyzn w wieku 19-50 lat, a ze stopniami chorążych i oficerów do 60 lat, kobiet (z zawodu pielęgniarka, lekarz) w wieku 19-40 lat,a ze stopniami chorążych i oficerów do 50 lat.
3. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego ponad 2 miesiące,
4. Dokument, z którego wynika najem lub własność lokalu osoby potwierdzającej pobyt meldującego się (umowa najmu, akt notarialny, decyzja przydziału lokalu),

Opłaty:
Czynności związane z zameldowaniem na pobyt czasowy nie podlegają opłatom.

Miejsce złożenia dokumentów
Budynek Urzędu Gminy przy ul. Batalionów Chłopskich nr 62-  pok.nr 4

Termin i sposób załatwiania sprawy:
- w wypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia pobytu czasowego czynność zameldowania dokonywana jest bezzwłocznie.
- w wyniku dokonania czynności meldunkowej interesant otrzymuje komputerowy wydruk w postaci poświadczenia zameldowania na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy.

Uwagi:
- W przypadku upływu terminu zameldowania na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy meldunek automatycznie wygasa.
- Ponowne zameldowanie na pobyt czasowy jest realizowane poprzez prawne dostarczenie wymaganych dokumentów i wypełnienie formularza meldunkowego.

Podczas zameldowania wymagana jest obecność osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu

(wynajmującego, najemcy, posiadacza spółdzielczego prawa do lokalu), w którym ma nastąpić

zameldowanie.
- Zgodnie z art.47 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. Nr 87 poz. 960 z 2001 r.) w przypadku powstałych wątpliwości, Urząd może wydać decyzję o rozstrzygnięciu charakteru pobytu osoby, od której przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody .

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (.Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960).

 

Zameldowanie na pobyt stałyWymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość u osób pełnoletnich, akt urodzenia u osób niepełnoletnich.
2. Książeczka wojskowa – u mężczyzn w wielu 19-50 lat, a ze stopniami chorążych i oficerów do 60 lat, kobiet (z zawodu pielęgniarka, lekarz) w wieku 19-40 lat, a ze stopniami chorążych i oficerów do 50 lat.
3. Wypełniony wniosek zgłoszenia pobytu stałego.
4. Dokument, z którego wynika najem lub własność lokalu osoby potwierdzającej pobyt meldującego się (akt notarialny, umowa najmu, przydział lokalu).

Opłaty:
Czynności związane z zameldowaniem nie podlegają opłatom.

Miejsce złożenia dokumentów:
Budynek Urzędu Gminy przy ul. Batalionów Chłopskich nr 62-  pok.nr 4

Termin i sposób załatwiania sprawy:
Załatwianie sprawy meldunkowej w formie zameldowania na pobyt stały następuje bezzwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza meldunkowego.

Uwagi:
- W przypadku zameldowania na pobyt stały osoby, której poprzednie miejsce pobytu stałego mieściło się poza obszarem działania Urzędu , podczas dokonywania czynności zameldowania należy bezwzględnie okazać poświadczenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego (w tym samym czasie można posiadać tylko jedno miejsce pobytu stałego).
- Podczas zameldowania wymagana jest obecność osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu (wynajmującego, najemcy posiadacza spółdzielczego prawa do lokalu), w którym ma nastąpić zameldowanie.
- Zgodnie z art. 47 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r. (Dz.U.Nr 84, poz.960 z 2001 r.) w przypadku wystąpienia wątpliwości, co do zamieszkiwania osoby, Urząd może wydać decyzję o odmowie zameldowania, od której stronie służy odwołanie do Wojewody,

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 87 poz. 960).

DOKUMENTY DO POBRANIA:

PDFKomunikat paszporty.pdf