Informujemy, że dnia 19 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz.9.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy, odbędzie się I Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Załatwianie spraw - Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Wiślicy informuje, że w przypadku konieczności sporządzenia aktu zgonu w sobotę lub w niedzielę, prosimy o kontakt pod numerem tel. 41 3690 916.


Małżeństwo cywilnoprawne

Osoba pragnąca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana:

  • przedstawić dowód osobisty jako dokument stwierdzający tożsamość.
  • złożyć skrócony odpis aktu urodzenia oraz :
  • jeśli osoba jest rozwiedziona - skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie; jeżeli jest to wdowa lub wdowiec wówczas należy przedłożyć akt zgonu współmałżonka.
  • złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie się o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
  • złożyć prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa jeśli wymagają tego przepisy.
  • cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo obowiązany jest złożyć dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego oraz odpisu aktu urodzenia. Od złożenia takiego dokumentu zwolnić może tylko sąd.

Opłata skarbowa za każdy przedstawiany odpis wynosi 15 zł (notatki z archiwum są wolne od opłaty).

Ograniczenia wiekowe.
Małżeństwo mogą zawrzeć mężczyźni i kobiety, którzy ukończyli 18 lat.
Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie która ukończyła 16 lat.

Opłata skarbowa:
za sporządzenie aktu małżeństwa - 75 zł
za podanie - 5 zł

Z ważnych przyczyn można skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa.

Opłata skarbowa:
za podanie - 5 zł
za decyzję - 30 zł
każdy załącznik - 50 gr
Do zawarcie małżeństwa poza lokalem USC: w domu (inwalidzi), w szpitalu (ciężko chorzy), w zakładzie karnym potrzebne są dokumenty niezbędne jak przy każdym zamiarze zawarcia małżeństwa oraz dodatkowo zaświadczenie lekarskie lub zgoda naczelnika więzienia.

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa przez obywateli polskich za granicą - dokumenty jak do zawarcia małżeństwa.

Opłata skarbowa:
za podanie - 5 zł
za zaświadczenie - 30 zł

Małżeństwo wyznaniowe ze skutkiem cywilnoprawnym

Osobom, które zamierzają zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkiem cywilnoprawnym, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w stałym miejscu zamieszkania jednej ze stron, wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i dzieci.

Do uzyskania zaświadczenia należy złożyć następujące dokumenty :
dowód osobisty jako dokument stwierdzający tożsamość.
skrócony odpis aktu urodzenia oraz:

jeśli osoba jest rozwiedziona - skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie; jeżeli jest to wdowa lub wdowiec wówczas należy przedłożyć akt zgonu współmałżonka.
pisemne zapewnienie, że nie wie się o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa jeśli wymagają tego przepisy.
cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo obowiązany jest złożyć dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego oraz odpisu aktu urodzenia. Od złożenia takiego dokumentu zwolnić może tylko sąd.
Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące, bez niego duchowny nie może przyjąć oświadczeń o zawarciu małżeństwa przewidzianych w art. 1 § 2 i 3 k. r. i o.
Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa duchowny przekazuje do właściwego USC przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa.
Kierownik USC sporządza akt małżeństwa i wydaje 3 bezpłatne odpisy aktu małżeństwa.

Możliwość zawierania małżeństw ze skutkami w prawie polskim mają:
Kościół Katolicki
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
Kościół Chrześcijan Baptystów w RP
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP
Kościół Polskokatolicki w RP
Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP
Kościół Zielonoświątkowy w RP
Gminy wyznaniowe żydowskie w RP

Ograniczenia wiekowe.
Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat, z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat.

Do zawarcie małżeństwa poza lokalem USC: w domu (inwalidzi), w szpitalu (ciężko chorzy), w zakładzie karnym potrzebne są dokumenty niezbędne jak przy każdym zamiarze zawarcia małżeństwa oraz dodatkowo zaświadczenie lekarskie lub zgoda naczelnika więzienia.

Opłata skarbowa:
za sporządzenie aktu małżeństwa - 75 zł
za każdy przedstawiany odpis - 15 zł (notatki z archiwum są wolne od opłaty)
za podanie - 5 zł
za każdy załącznik - 0,50 gr

Odtworzenie aktu małżeństwa

Do odtworzenia aktu małżeńskiego potrzebne jest zaświadczenie z USC Warszawa Śródmieście i Łodzi Śródmieście (opłata skarbowa 38 zł) z Archiwum USC (bezpłatne) stwierdzające, że akt wcześniej nie został odtworzony. Zaświadczenie (5 zł) na jakiej podstawie został wydany dowód osobisty. Dokumenty potwierdzające fakt zawarcia małżeństwa (np. zaświadczenie kościelne, karty repatriacyjne), zeznania świadków.

Opłaty skarbowe:
za podanie - 5 zł
za każdy załącznik - 0,50 gr.
za decyzję - 30 zł
za każdy odpis skrócony - 15 zł

Wpisanie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą

Do wpisania aktu małżeństwa, urodzenia i zgonu sporządzonego za granicą niezbędny jest oryginalny odpis aktu stanu cywilnego.
Fotokopia lub kserokopia dokumentu musi być poświadczona przez organ, który przechowuje oryginały ksiąg.
Dokument musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.

Opłata skarbowa:
za podanie - 5 zł
za decyzję - 40 zł
każdy załącznik - 0,50 gr.
3 odpisy skrócone wydawane są bezpłatnie

Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaświadczeń o braku zapisów w księgach

By otrzymać odpis lub zaświadczenie należy okazać dowód osobisty, wykazać pokrewieństwo lub interes prawny.

Opłata skarbowa:
za odpis skrócony - 15 zł
za odpis zupełny - 25 zł
za zaświadczenie - 38 zł.

Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego

Akt stanu cywilnego prostuje się i uzupełnia na podstawie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego stwierdzającego zdarzenie wcześniejsze.
Prostuje się oczywiste błędy pisarskie.
Jeśli w akcie stanu cywilnego i dokumentach stanowiących podstawę jego sporządzenia są identyczne, a strona twierdzi, że akt zawiera błędy, uprawniony do prostowania jest sąd.

Opłata skarbowa:
za podanie - 5 zł
za każdy załącznik - 0,50 gr
za decyzję - 30 zł
za każdy odpis skrócony - 15 zł
za każdy odpis zupełny - 25 zł