Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE 2010-06-23

Numer sprawy :
2010-06-23
OGŁOSZENIE O NABORZE
OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 

Wójt Gminy Wiślica, ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wiślicy.

1. Stanowisko pracy referenta w wieloosobowym stanowisku ds. księgowości budżetowej
w Referacie Finansowo-Budżetowym..

2. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne,

b) spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust 1 i ust 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

c) dobra znajomość przepisów z zakresu ustaw: o rachunkowości, finansach publicznych, pomocy społecznej,

d) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej lub instytucjach finansowych: bank, towarzystwo ubezpieczeniowe.

3. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość obsługi komputera,

b) prawo jazdy kat. B

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie pełnej księgowości Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych , zgodnie przyjętym planem kont i obowiązującymi przepisami w zakresie określonym przez Kierownika Referatu ,
b)księgowanie zbiorcze na kontach syntetycznych oraz szczegółowe na kontach analitycznych,
c)uzgadnianie sald należności , zobowiązań według potrzeb i na koniec roku,
d)sporządzanie sprawozdań,
e)obsługa programu „Fortes” i „Bestia”,
f) sporządzanie wniosków do refundacji Powiatowego Urzędu Pracy i innych instytucji,
g)sporządzanie i dekretowanie dokumentów do wypłaty pod względem formalno rachunkowym,
h)współpraca przy rozliczaniu funduszy unijnych
i) zadania związane z obsługą finansowo-księgową GOPS w Wiślicy przez Urząd Gminy w Wiślicy w tym:

- prowadzenie rachunkowości jednostki,

- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

- sporządzanie list płac i rozliczeń podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

- przygotowanie materiału do sporządzania projektu planu finansowego GOPS,

- sporządzanie miesięcznych sprawozdań budżetowych z zakresu wydatków i dochodów w terminach i na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

- prowadzenie ksiąg inwentarzowych, wyposażenia w użytkowaniu, środków trwałych, dokonywanie okresowych (kwartalnych) uzgodnień stanów z osobami materialnie odpowiedzialnymi za majątek GOPS.

- rozliczanie rocznych i okresowych inwentaryzacji majątku trwałego i obrotowego zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną.

- należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych i sprawozdań finansowych,

- nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych.

4. Wymagane dokumenty:

a) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

b) list motywacyjny

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)

d) kwestionariusz osobowy, według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wiślicy,

e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

f) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

g) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaświadczeń, potwierdzające wymagany staż określony w ogłoszeniu

h) kopie    dokumentów    potwierdzających    wykształcenie,    dodatkowe    kwalifikacje    i
umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu: ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego pocztą elektroniczną na adres: urzad@ug.wislica.pl lub pocztą na adres Urzędu, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko. Referenta w wieloosobowym stanowisku ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowo-Budżetowym” w terminie do dnia 6 lipca 2010 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej (bip.ug.wislica.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Wiślicy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), dla swojej ważności wymagają autoryzacji ( muszą być podpisane) przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie oraz powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn .zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r Nr 223, poz. 1458).
Numer sprawy : OR.210.1.2012
2012-07-02
OGŁOSZENIE

Znak Or.210.1.2012

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Wójt Gminy Wiślica informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica do zatrudnienia na stanowisku pracy referenta na stanowisku ds. gospodarki mieniem komunalnym w Referacie Rozwoju Strategicznego Gminy został/a wybrany/a Pan/i Anna Piotrowska  zamieszkały/a w Kuchary 39

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła merytoryczną selekcję kandydata w przedmiotowym postępowaniu, przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną, której celem było sprawdzenie wymogów postawionych w ogłoszeniu o naborze . Komisja wskazała Panią Annę Piotrowską do zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku jako kandydatkę, która spełnia wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu i wykazała się dobrą znajomością zagadnień z zakresu,  ustawy o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego oraz ustaw związanych z wykonywaniem czynności na w/w stanowisku.

 

                                                                      

Wójt Gminy Wiślica

/-/mgr inż. Stanisław Krzak