Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin organizacyjny Urzędu

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2011

Wójta Gminy Wiślica

                                                                                                                                                               z dnia 17 marca 2011 r.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

URZĘDU GMINY WIŚLICA

 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 ROZDZIAŁ I

ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY

 

      § 1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Gminy Wiślica, zasady i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, a także inne postanowienia związane z realizacją zadań Wójta, wynikających z obowiązującego prawa.

 

      § 2. Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu są referaty i samodzielne stanowiska pracy, utworzone z uwzględnieniem:

1)   potrzeb i warunków miejscowych,

2)   charakteru zadań,

3)   wymagań praworządnego, skutecznego i ekonomicznego funkcjonowania Urzędu,

4)   innych wymagań racjonalnego tworzenia struktur organizacyjnych.

 

      §  3.  Urząd działa na podstawie następujących aktów prawnych:

1)  Ustawy  o  samorządzie  gminnym  z  dnia 08  marca 1990 r. (  tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ),                     

2)  Uchwały Nr VII/ 23 Rady  Gminy w Wiślicy  z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wiślica ( Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego  Nr 208, poz. 1944  z 2003 r. z późn. zm.),

       3)   niniejszego regulaminu.

 

      §  4.  Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)   Radzie - rozumie się przez to Radę Gminy Wiślica,

2)   Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy Wiślica,

3)   Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Wiślica,

4)   Sekretarzu - rozumie się przez to Sekretarza Wiślica,

5)   Skarbniku - rozumie się przez to Skarbnika Wiślica,

6)  Kierowniku  USC   –   rozumie  się  przez  to Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wiślicy,

8) Kierowniku – rozumie się przez to kierowników referatów w Urzędzie Gminy Wiślica.

 

ROZDZIAŁ II

ZASADY KIEROWANIA PRACĄ URZĘDU

 

      §  5.1. Pracą Urzędu kieruje Wójt przy pomo­cy Sekretarza. 

      2. Wójt przy pomocy Urzędu realizuje:

             1)  zadania własne gminy wynikające z:

      a)  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 2001 roku   Dz. U.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą",

      b)  ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompeten­cje organów administracji publicznej

w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, póz. 668 z późn. zm.),

      c)  ustawy z dnia 29 grudnia 1998 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa

(Dz. U. Nr 162, poz. 1126 z późn. zm.).

2)  zadania zlecone gminie przez organy administracji rządowej,

        3) zadania powierzone gminie do realizacji z zakresu ad­ministracji rządowej oraz z zakresu właściwości powiatu i województwa na podstawie za­wartego porozumienia,

4)  zadania publiczne powierzone gminie w drodze porozumienia międzygminnego,

        5)  zadania  publiczne  powierzone  gminie  w  drodze  porozumienia  komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

        6)  zadania obronne wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP i innych ustaw szczególnych.

              7)  zadania  wynikające z innych ustaw szczegółowych.

      3. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy or­ganom gminy  w wykonywaniu ich zadań i kompe­tencji w szczególności:

1)  przygotowanie   materiałów   niezbędnych   do   po­dejmowania  uchwał,  wydawania decyzji, posta­nowień i innych aktów z zakresu administracji publicznych oraz podejmowanie  innych czynności  prawnych  przez organy Gminy,

2)  wykonywanie  na  podstawie  udzielonych  upo­ważnień  - czynności faktycznych, wchodzących  w zakres zadań gminy,

3) zapewnienie organom gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,

        4)  przygotowanie do uchwalenia oraz realizacja budżetu gminy,

5)  zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji rady, posiedzeń jej komisji oraz innych jednostek funkcjonujących w strukturze  Gminy,

6) prowadzenie zbioru przepisów prawa miej­scowego, dostępnych do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,

7)  wykonywanie  prac  kancelaryjnych  zgodnie  z  obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a  w  szczególności:

      a)  przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,

      b)  prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

      c)  przechowywanie akt,

      d)  przekazywanie akt do archiwów,

8)   realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów gminy,

9)  realizacja obowiązków i uprawnień zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

 

§ 6.1. Wójt realizuje zadania przy pomocy Sekretarza, Skarbnika, Kierowni­ka USC, kierowników referatów i samodzielnych stanowisk pracy, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację zadań.

2. Osoby wymienione w ust.1 wykonują za­dania wyznaczone przez Wójta, zapewniając w powierzonym zakresie kompleksowe rozwiązywa­nie problemów wynikających z zadań Urzędu.

 

§ 7. W przypadku niemożności pełnienia obowiązków służbowych przez Wójta, Sekretarz pełni zastępstwo, którego zakres rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Wójta.

 

§ 8. Wykonując wyznaczone przez Wójta za­dania Sekretarz, kontroluje działalność referatów i samo­dzielnych stanowisk pracy realizujących te zada­nia. Ponadto Sekretarz,  w zakresie ustalonym zapewnia kompleksowe rozwiązania problemów wynikających z zadań przez Wójta, zapewnia sprawne funkcjono­wanie Urzędu i warunki jego działania, a także organizuje pracę Urzędu.

 

§ 9. Wójt  sprawuje  ogólne  kierownictwo  i  nadzór na realizacją zadań obronnych wykonywanych w urzędzie oraz podległych jednostkach organizacyjnych.

 

§ 10.  Wójt jest szefem OC gminy i Kierownikiem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

§ 11.  Sekretarz jest organizatorem i koordynatorem zadań obronnych realizowanych przez Urząd oraz podległe jednostki organizacyjne.

 

ROZDZIAŁ III

ZAKRES CZYNNOŚCI, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI

POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK PRACY

 

§ 12.1. Referatami kierują kierownicy referatów, którzy są odpowiedzialni przed Wójtem za należytą organizację pracy oraz prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań z zakresu administracji samorządowej  w gminie.

2. Samodzielnymi stanowiskami pracy kieruje bezpośrednio Wójt.

 

§ 13. 1. Podstawowy zakres czynności,  uprawnień  i  odpowiedzialności  dla  wszystkich  urzędniczych stanowisk  pracy z uwzględnieniem podstawy prawnej określa niniejszy regulamin Urzędu.

2. Dla stanowisk obsługi funkcjonujących w ramach referatów niniejszy regulamin określa ramowy zakres czynności.

3. Ostateczny zakres czynności na danym stanowisku ustala Wójt.

 

§ 14.1. Kierownicy referatów nadają ogólny kierunek działalności referatów, koordynują ich działalność z działalnością innych referatów oraz sprawują bezpośredni nadzór nad całokształtem pracy kierowanych przez siebie referatów i są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników.

        2. W szczególności kierownicy referatów odpowiedzialni są przed Wójtem za:

       1)  prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań,

 2) bezpośredni  nadzór  nad  poprawnym  merytorycznie i sprawnym wypełnianiem  obowiązków służbowych przez podległych im pracowników,

       3)   zgodność aprobowanych i podpisywanych przez siebie spraw z prawem i polityką gminy,

4)  sprawowanie nadzoru nad organami samorządu terytorialnego na podstawie kryterium zgodności z prawem,

5)   podejmowanie  inicjatyw  co  do  potrzeby wydania aktów prawnych Wójta w sprawach należących do zakresu czynności referatów,

      6)   przyjmowanie i załatwianie skarg obywateli.

      3. Kierownicy referatów odpowiedzialni są przed Wójtem za:

1)   należytą organizację pracy referatów,

2)   przestrzeganie przez pracowników Urzędu porządku i dyscypliny pracy,

3) właściwy dobór pracowników oraz za stałe podnoszenie przez nich poziomu kwalifikacji zawodowych.

 

§ 15.1. Pracownicy referujący przygotowują załatwianie spraw i ponoszą odpowiedzialność za:

                  1)   dokładną znajomość przepisów prawa obowiązujących w powierzonych im zadaniach,

2)   właściwe stosowanie przepisów prawa proceduralnego i materialnego oraz instrukcji kancelaryjnej,

                 3)   terminowość załatwianych spraw,

         4)  bezbłędne i prawidłowe przytaczanie w projektach załatwień nazw, imion i nazwisk, obliczeń cyfrowych, danych statystycznych i innych danych,

               5)   projektowanie formy i sposobu zapewniającego prawidłowe i szybkie załatwianie spraw,

               6)   należyte załatwianie spraw obywateli,

         7)  prawidłowe  ewidencjonowanie  i  przechowywanie  akt  spraw,  zbiorów  zarządzeń, rejestrów  i spisów spraw, pomocy urzędowych oraz wyposażenia biurowego.

      2. Pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy, niezależnie od odpowiedzialności określonej w ust. 1, ponoszą odpowiedzialność za załatwianie spraw zgodnie z wymogami danej gałęzi wiedzy fachowej, którą reprezentują.

3. Pracownikiem referującym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każdy pracownik załatwiający dane sprawy, niezależnie od zajmowanego stanowiska i pełnionych funkcji.

§ 16.1. Pracownicy zatrudnieni w referatach pozostają w bezpośredniej zależności służbowej od kierowników referatów, a pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy pozostają w bezpośredniej zależności służbowej od Wójta, bądź od Sekretarza.

2. Polecenia służbowe winny być udzielane w kolejności, o której mowa w ust. 1.

3. Pracownik, który otrzyma polecenie służbowe z pominięciem ustalonej kolejności, winien zawiadomić o tym niezwłocznie swego bezpośredniego przełożonego.

4. Jeżeli sprawa wymaga niezwłocznego załatwienia, a zachowanie drogi służbowej jest niemożliwe lub spowodowałoby zwłokę w załatwieniu sprawy niedopuszczalną ze względu na interes społeczny lub ważny interes obywatela pracownik powinien niezwłocznie przystąpić do wykonania zadania, zawiadamiając o tym swego przełożonego.

§ 17. Szczegółowy podział zadań w referatach ustalają kierownicy referatów w porozumieniu z Wójtem, natomiast zakres zadań dla samodzielnych stanowisk pracy ustala Wójt.

 

ROZDZIAŁ IV

CIAŁA  KOLEGIALNE I  INNE ORGANY OPINIODAWCZO - DORADCZE I ORZEKAJĄCE DZIAŁAJĄCE PRZY WÓJCIE

 

§ 18. W Urzędzie działają następujące organy opiniodawczo – doradcze i orzekające jako organy doradcze Wójta. 

1. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego - do zadań zespołu należy:

1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

            2)  współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji  publicznej,

      3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,

            4)  współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

5) współdziałanie  z  podmiotami  prowadzącymi  akcje  ratownicze,  poszukiwawcze i humanitarne,

            6)  realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

2. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego działa w razie zaistnienia sytuacji kryzysowej na terenie gminy. Organizację, skład oraz podział zadań dla osób wchodzących w jego skład określają odrębne zarządzenia.

3. Gminna Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – prowadzi działalność w zakresie:

      1)  zwiększania  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób uzależnionych od alkoholu,  

2) udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej  i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

      3) prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,

4) podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby  uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

      5) Komisja działa w oparciu o przyjęty regulamin.

4. Gminna Komisja do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Wiślica - zadaniem komisji jest:

1) szacowanie wielkości szkód w poszczególnych gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych,

2) sporządzanie indywidualnych protokołów strat z uwzględnieniem areału i stopnia zniszczenia poszczególnych gatunków upraw,

3) sporządzanie zbiorczych protokołów strat powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie gminy i przesyłanie ich wraz z kompletem protokołów indywidualnych w obowiązującym terminie do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

5. Komisja, o której mowa w ust. 5, działa w razie zaistnienia klęski żywiołowej na terenie gminy. Organizację, skład, szczegółowe określenie zadań, oraz ich podział dla osób wchodzących w jej skład określa się każdorazowo odrębnym zarządzeniem.

6. Komisja Stypendialna, której zadania oraz skład określa odrębne zarządzenie.

7. Komisja Socjalna – przedstawia propozycje rozdziału środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu.

 

ROZDZIAŁ V

ZASADY PLANOWANIA PRACY

 

§ 19.1. Działalność Urzędu jest oparta na realizacji:

1)   zadań własnych gminy

        2)   zadań zleconych gminie przez organy administracji rządowej,

        3)  zadań  powierzonych gminie  do realizacji  z  zakresu  ad­ministracji  rządowej  oraz z  zakresu właściwości powiatu i województwa na podstawie za­wartego porozumienia,

        4)   zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego,

 5)  zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego    z   powiatem,  które   nie   zostały   powierzone  gminnym    jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów,

        6)  wynikające z innych ustaw szczegółowych.

2. Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.

3. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwał, które są podstawą planowania pracy Urzędu.

4. Z realizacji zadań wynikających z uchwał rady Wójt składa sprawozdania radzie.

 

 

ROZDZIAŁ VI

ZASADY OPRACOWYWANIA PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH WÓJTA

 

      §  20.1. Projektami aktów prawnych skierowanych do rozpatrzenia przez radę są projekty uchwał.

2.   Projektami aktów prawnych Wójta, w rozumieniu regulaminu są projekty:

1)   zarządzeń wewnętrznych,

2)  decyzji,

3)   pism okólnych, dyspozycji.

 

§ 21.1. Projekt aktu prawnego opracowuje stanowisko merytoryczne, przy współpracy z radcą  prawnym i przedkłada kierownikowi referatu do zaopiniowania.

2.  Każdy projekt aktu prawnego winien zawierać:

1)  tytuł,

2)  podstawę prawną,

3)  sentencję,

3. Do projektu aktu prawnego należy dołączyć uzasadnienie m.in. celowości i potrzebę wydania danego aktu, jego podstawę prawną.

4. Projekt aktu prawnego winien być zaopiniowany przez kierowników  referatów lub gminnych jednostek organizacyjnych, radcę prawnego.

5. Zaopiniowany w ten powyższy sposób projekt uchwały rady przedkłada się do akceptacji Wójtowi. Przyjęty przez Wójta projekt uchwały rady przedkładany jest następnie właściwym komisjom rady, celem uzyskania opinii. W przypadku negatywnych opinii komisji rady, projekt ten ponownie jest przedmiotem opracowania przez opracowującego.

 

§ 22.1. Uchwałę, po uchwaleniu przez radę i podpisaniu przez przewodniczącego rady, wpisuje się do rejestru uchwał, który prowadzi stanowisko obsługujące Radę Gminy Wiślica.

2. Uchwały zawierające prawo miejscowe podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

3. Akty prawne Wójta w postaci zarządzeń wewnętrznych i pism okólnych, po podpisaniu, podlegają rejestracji w rejestrze prowadzonym przez Referat Organizacyjny.

 

ROZDZIAŁ VII

ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI, WZORY PIECZĘCI

 

       § 23. Z zakresu działania wszystkich referatów Urzędu, Wójt podpisuje:

         1)   zarządzenia, regulaminy, dyspozycje i okólniki wewnętrzne,

         2)   pisma związane z reprezentowaniem gminy na zewnątrz,

         3)   pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządzania mieniem Gminy,

         4)  decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu nie upoważnił pracowników Urzędu,

5)  pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające osoby uprawnione do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu,

6)   pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu jako pracodawcy,

7)   pełnomocnictwa do reprezentowania gminy przed sądami i organami administracji publicznej,

8)   odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

9)   pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane za pośrednictwem radnych,

     10) inne pisma, jeśli ich podpisywanie Wójt zastrzegł dla siebie,

     11) pisma mające ze względu na swój charakter specjalne znaczenie, a dotyczące w szczególności:

  a)   zatrudnienia,  zwalniania,  awansowania,  nagradzania  i  karania pracowników Urzędu gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

                 b)    wnioski o nadanie odznaczeń,

                 c)    podziału funduszu płac,

                 d)    udzielanie urlopów bezpłatnych,

                 e)    akty związane z obronnością,

                 f)     inne indywidualnie zastrzeżone.

 

§  24. W okresie nieobecności Wójta dokumenty określone w § 23 podpisuje Sekretarz.

 

§ 25.1. Wójt  wydaje  decyzje  administracyjne  w sprawach  indywidualnych  z  zakresu administracji publicznej.

2. Wójt może upoważnić innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.

3. Upoważnienia wydawane są w formie pisemnej.

 

§ 26. Sekretarz i Skarbnik upoważnieni są do podpisywania,

1)  pism w sprawach wynikających ze sprawowanego nad referatami nadzoru,

2) decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w ramach upoważnień wydanych imiennie przez Wójta,

3)  pism w innych sprawach zleconych przez Wójta.

 

§ 27. Dokumenty przedstawiane do podpisu członkom kierownictwa Urzędu winny być uprzednio zaparafowane przez osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie, podpisem umieszczonym na końcu tekstu z lewej strony na kopii.

 

§ 28.1. Korespondencja  obejmująca  całość  wpływów  do  Urzędu, podlega zaewidencjonowa­niu przez kancelarię ogólną w dzienniku wpływu.

2. W dzienniku wpływu odnotowuje się: datę wpływu, znak pisma, nazwisko i imię nadawcy oraz określenie sprawy.

3. Korespondencja  zaewidencjonowana  w kancelarii ogólnej przekazywana jest Sekretarzowi  w celu wstępnej dekretacji. Wójt Gminy dokonuje ostatecznej dekretacji odpowiednio do prowadzonych spraw, zgodnie z podziałem zadań,  kompetencji i odpowiedzialności.

4. Korespondencja  po dekretacji przez kierownictwo Urzędu podlega przekazaniu, zgodnie z dyspozycjami, właściwym Kierownikom Referatów lub pracownikom za osobistym pokwitowaniem, potwierdzającym podpisem ich odbiór.

 

§ 29. Szczegółowe zasady postępowania z dokumentacją określa instrukcja kancelaryjna.

 

§ 30. 1. Ustala się następujące wzory pieczęci używanych w Urzędzie:

1)  pieczęcie nagłówkowe:

 

                    a)                URZĄD  GMINY WIŚLICA

                                   ul. Okopowa 8  28-160 Wiślica

                                   tel. 413792106, 413792086, faks 413792128

                             NIP 655-138-87-18, Regon 000551734

 

                    b)                 URZĄD  GMINY WIŚLICA

                                   ul. Okopowa 8  28-160 Wiślica

                                   tel. 413792106, faks 413792128

 

                    c)                      GMINA WIŚLICA

                                           woj. świętokrzyskie

                                NIP 655-184-01-01  Regon 291010843

           

                    d)                   URZĄD  GMINY

                                 ul. Okopowa 8  28-160 Wiślica

                                        woj. świętokrzyskie

 

                     e)                    WÓJT  GMINY

                                               WIŚLICA

 

2)  pieczęcie do podpisu:

 

                      a)                   W Ó J T GMINY WIŚLICA

                                              ……………………..

                                               imię i nazwisko

 

                      b)                          w/z  W Ó J T A

                                                 ……………………..

                                                  imię i nazwisko

                                       SEKRETARZ  GMINY WIŚLICA

 

                      c)             SEKRETARZ  GMINY WIŚLICA

                                       ......................................

                                                  imię i nazwisko

                     

d)                         SKARBNIK  GMINY WIŚLICA

                                         ......................................

                                                  imię i nazwisko

                    

e)                         SZEF  OBRONY  CYWILNEJ

                                                  Gminy Wiślica

                                            ....................................

                                                   imię i nazwisko

 

     f)                    PEŁNOMOCNIK

               ds. Ochrony Informacji Niejawnych

                                       ....................................

                                               imię i nazwisko

 

3)  pieczęcie do podpisu z upoważnienia:

 

                       a)                     z up. WÓJTA

              SEKRETARZ  GMINY WIŚLICA                         

               .............................................

                                                 imię i nazwisko

                                       

 

 

                        b)                    z up. WÓJTA GMINY

SKARBNIK GMINY WIŚLICA

                                        .............................................

                                                  imię i nazwisko

 

                       c)                     z up. WÓJTA

                                     Kierownik Gminnego Ośrodka

                                    Pomocy Społecznej w Wiślicy

                                     ..............................................

                                               imię i nazwisko

         

                       d)                    z up. WÓJTA

                                    .............................................

                                             imię i nazwisko

                                          Kierownik Referatu …………

4) Pisma wychodzące winny zawierać w nagłówku herb gminy, oraz w zależności od rodzaju pisma określenie organu gminy, pełną nazwę Urzędu, dane teleadresowe gminy,  lub Urzędu oraz adres strony internetowej Urzędu oraz adres email. W przypadku korespondencji związanej z realizacją zadań wynikających z podpisanych umów winny spełniać dodatkowo wymogi określone tymi umowami, w szczególności dotyczące promocji itp.

2. Pozostałe wzory pieczęci stosowanych w Urzędzie znajdują się w rejestrze pieczęci Urzędu.

3. Dotychczas używane pieczęcie o treści niezgodnej z określonymi powyżej będą sukcesywnie zastępowane pieczęciami zgodnym z wyżej określonymi wzorcami.  

 

ROZDZIAŁ VIII

 

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

 

§ 31.1. Kontrolę zarządczą w Urzędzie stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań Gminy w sposób zgodny

z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

2. System kontroli ma na celu:

a) ustalanie przyczyn niekorzystnych zjawisk w działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz wskazywanie sposobów i środków zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości,

b) ustalanie przesłanek prawidłowego działania i metod upowszechniania optymalnych wzorców realizacji zadań publicznych.

3. Kontrola finansowa stanowi tę część systemu kontroli, która dotyczy procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowanie mieniem.

4. Szczegółowe zasady organizacji kontrolnej określają odrębne zarządzenia.

 

§ 32.1. Kontrole przeprowadzane są w oparciu o kryteria: legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, przejrzystości, jawności i zgodności z kierunkami działań wyznaczonymi przez organy gminy. Kontrola może być przeprowadzona w oparciu o jedno lub kilka kryteriów.

2. Kontrole prowadzone przez podmioty określone w § 35 są jawne. Oznacza to, że kontrolowany jest uprzedzony o dacie i temacie kontroli ustnie lub na piśmie.

3. Kontrola polega na:

1) zebraniu informacji w celu ustalenia stanu istniejącego,

2) porównaniu stanu istniejącego z modelem wzorcowego postępowania zbudowanym w oparciu o odpowiednie normy prawne, naukowe i techniczne oraz zasady doświadczenia życiowego i wiedzy powszechnej,

3) dokonaniu oceny zgodności stanu istniejącego z modelem wzorcowym

postępowania w oparciu o przyjęte kryteria kontroli,

4) sporządzeniu protokołu odzwierciedlającego ustalenia z kontroli lub sprawozdania albo notatki służbowej z dokonanej czynności kontrolnej,

5) sformułowaniu wniosków pokontrolnych uwzględniających:

a) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – wskazania mające na celu skorygowanie błędnych działań kontrolowanej jednostki,

b) w przypadku stwierdzenia godnych upowszechnienia rozwiązań realizacji zadań publicznych – wskazania mające na celu korzystanie z tych rozwiązań przez inne jednostki organizacyjne.

 

§ 33. Ze względu na podmiot kontrolujący, formy organizacyjne systemu kontroli obejmują:

1) samokontrolę prawidłowości wykonania własnej pracy, do czego zobowiązani są wszyscy pracownicy bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy, zgodnie z zakresami czynności, to jest uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności,

2) kontrolę funkcjonalną sprawowaną w ramach obowiązku nadzoru przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze wszystkich szczebli,

3) kontrolę instytucjonalną wykonywaną przez wyodrębnione jednostki organizacyjne.

 

§ 34.1. Ze względu na podmiot kontrolowany formy organizacyjne kontroli obejmują:

1) kontrolę wewnętrzną obejmującą jednostki organizacyjne Urzędu,

2) kontrolę zewnętrzną dotyczącą gminnych jednostek organizacyjnych.

2. Kontrola funkcjonuje niezależnie od wykonywanej kontroli komisji rewizyjnej.

 

§ 35. Do przeprowadzenia kontroli upoważnieni są:

1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy we wszystkich sprawach dotyczących Gminy zleconych przez Radę Gminy oraz na podstawie planu pracy,

2. Komisja Rady Gminy w sprawach dotyczących ich zakresu działania,

3. Wójt w sprawach funkcjonowania Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy,

4. Kierownicy referatów w stosunku do swoich podwładnych.

 

§ 36. Wójt zarządza przeprowadzenie kontroli realizacji zadań obronnych w Urzędzie Gminy i w podległych jednostkach organizacyjnych.

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

 

ZASADY PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW OBYWATELI

 

§ 37.1. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu oraz wnoszone ustnie do protokołu podlegają zarejestrowaniu w rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez Referat Organizacyjny.

2. Wójt i Sekretarz przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy, a ponadto w wyznaczonych terminach. 

 

§ 38.1. Załatwianie skarg i wniosków należy do właściwych merytorycznie referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy.

2. W przypadku, gdy sprawa dotyczy rzeczowego zakresu działania kilku referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy Wójt lub Sekretarz ustala referat koordynujący, odpowiedzialny               za załatwienie sprawy w terminie i udzielenie odpowiedzi.

3. Za stronę  merytoryczną  odpowiadają  referaty,  samodzielne  stanowiska pracy  współpracujące, każdy w swoim zakresie działania.

 

§ 39. Skargi dotyczące pracowników Urzędu są przekazywane do kierownika referatu, któremu podlega pracownik celem rozpatrzenia i załatwienia lub Sekretarza.

 

§ 40.1. Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad terminowością i sposobem załatwiania skarg i wniosków przez merytoryczne referaty oraz samodzielne stanowiska pracy.

2. Sekretarz nadzoruje i kontroluje przyjmowanie i załatwianie skarg, wniosków załatwianych przez jednostki organizacyjne gminy.

 

§ 41. Tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków szczegółowo określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

ROZDZIAŁ X

 

UDZIELANIE PRZEZ WÓJTA UPOWAŻNIEŃ, USTANAWIANIE PEŁNOMOCNIKÓW ORAZ ZAWIERANIE POROZUMIEŃ

 

§ 42.1. Kierownicy referatów, pracownicy samodzielnych stanowisk pracy mogą być na podstawie pisemnych imiennych upoważnień uprawnieni są do załatwiania spraw w imieniu Wójta we wszystkich sprawach przypisanych obowiązującym Statutem i Regulaminem do ich zakresu działania, należących do kompetencji Wójta, a nie zastrzeżonych do bezpośredniego rozstrzygnięcia Wójta lub Sekretarza.

2. Wójt - na wniosek Sekretarza lub kierownika właściwego referatu - może w formie pisemnej upoważnia kierowników i pracowników Urzędu do załatwiania określonych spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie.

3. Wnioski w sprawach, o których mowa w ust. 2 winny określać zakres upoważnienia (wskazywać akt prawny stanowiący podstawę wykonywania czynności lub rozstrzygnięć objętych upoważnieniem) oraz zawierać uzasadnienie potrzeby udzielenia upoważnienia.

 

 § 43.1. Referat  Organizacyjny  prowadzi  rejestr  upoważnień do załatwiania  określonych  spraw pracownikom Urzędu.

2. Wzór upoważnienia do wydawania decyzji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3. Wzór upoważnienia do prowadzenia spraw stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ XI

 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

§ 44. Podlegają upublicznieniu informacje o:

1)  organach władzy publicznej – w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,

2)  zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej – w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach     i archiwach,

3)  polityce władz – w tym o zamierzeniach, projektach aktów prawnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych,

4)  danych publicznych – w tym dokumentach urzędowych, stanowiskach w sprawach publicznych zajętych przez funkcjonariuszy, treści wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacji o stanie państwa, dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,

5)   majątku publicznym.

 

§ 45. Udostępnianie informacji publicznej następuje poprzez:

1)  zamieszczanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiślica,

2)   udostępnianie na wniosek zainteresowanego,

3)   wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez terminale informacyjne (infomaty).

 

§ 46.1. Informacja publiczna, która nie jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiślica jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

2. Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

3. Jeżeli nie można udzielić odpowiedzi w przewidzianym terminie, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

4. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

5. Udzielając informacji Urząd ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

 

§ 47. 1. Odmowa udzielenia informacji może nastąpić ze względu na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnicę państwową, służbową, skarbową, statystyczną.

2.  Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej.

3.  Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.

 

 

§ 48.1.Wnioski o udostępniane informacji publicznej rejestruje się w prowadzonych przez sekretariat  Rejestrze spraw załatwianych w zakresie udostępniania informacji publicznej.

2. Zasady pokrywania kosztów udostępniania informacji publicznej w Urzędzie reguluje odrębne zarządzenie.

 

ROZDZIAŁ XII

 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ  PODLEGŁYCH

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 

§ 49.1. Wójt sprawuje nadzór nad działalnością podległych jednostek organizacyjnych.

2.  Nadzór, o którym mowa w ust. 1 sprawowany jest poprzez:

1) określenie szczegółowych zadań dla kierowników jednostek organizacyjnych oraz zadań dla pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta,

        2)   czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań jednostek organizacyjnych,  

3)  nadzorowanie  opracowania  projektów  zmian  regulaminu  organizacyjnego  i regulaminu pracy jednostek organizacyjnych, 

4)  nadzorowanie  prawidłowości obiegu informacji  wewnętrznej   ( w tym: obowiązującej regulacji prawnej ) oraz monitorowanie realizacji uchwał rady,

5) kontrolę i nadzór nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych i prawidłowością dysponowania przyznanymi jednostkom środkami finansowymi,

6)  prowadzenie merytorycznej kontroli wewnętrznej podległych jednostek organizacyjnych, wydanie dyspozycji i zaleceń pokontrolnych oraz występowanie z odpowiednimi wnioskami w przypadku naruszenia przepisów prawa, obowiązków pracowniczych i dyscypliny pracy.

 

 

ROZDZIAŁ XIII

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZASKARŻENIEM DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH, POSTANOWIEŃ WYDANYCH W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM ORAZ EGZEKUCYJNYM I ZABEZPIECZAJĄCYM,

AKTÓW PRAWAMIEJSCOWEGO, A TAKŻE ROZSTRZYGNIĘĆ NADZORCZYCH, ZWANYCH DALEJ "AKTAMI ADMINISTRACYJNYMI"

 

§ 50. Przesłane  przez  strony  skargi  na akty administracyjne podlegają niezwłocznemu zarejestrowaniu i przesłaniu do właściwego referatu lub samodzielnego stanowiska pracy.

 

§ 51. Po  zarejestrowaniu  skargi  właściwy  referat lub samodzielne stanowisko pracy jest zobowiązane do jej zbadania i przesłania do organu wyższego stopnia.

 

§  52.1. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji.

2. Właściwe do rozpatrzenia odwołania w zakresie zadań własnych gminy jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.

3.  Właściwy do rozpatrzenia odwołania z realizacji zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej jest Wojewoda.

 

§  53. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem Wójta.

 

 

CZĘŚĆ DRUGA

 

REFERATY, SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY URZĘDU GMINY

I ICH ZADANIA

 

ROZDZIAŁ I

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

        

§ 54. W urzędzie tworzy się następujące sta­nowiska kierownicze:

1)  Wójt Gminy,

2)  Sekretarz Gminy,

3)  Skarbnik Gminy,

4) Kierownik Referatu Rozwoju Strategicznego Gminy,

5) Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

6) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

 

§ 55.1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)  Referat Organizacyjny - symbol „OR”,

2)  Referat Finansowy - symbol „FB”,

3)  Referat Rozwoju Strategicznego Gminy – symbol „RS”,

4)  Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - symbol „GK”,

5)  Urząd Stanu Cywilnego - sym­bol  „USC”,

6) Pion Ochrony – symbol „PO”,

7) Kancelaria Dokumentów Zastrzeżonych - - symbol „KDZ”,

2. W skład Urzędu wchodzą następujące samodzielne stanowiska pracy:

1)  Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych – kierujący Pionem Ochrony, który wykonuje należące do niego zadania określone w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych i w tym zakresie bezpośrednio podlega Wójtowi.

3. Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik Nr 1 do regulaminu.

 

§ 56.1. Referatami kierują:

1)  Referatem Organizacyjnym - Sekretarz,

2)  Referatem Finansowym - Skarbnik Gminy,

3)  Referatem Rozwoju Strategicznego Gminy – Kierownik.

4)  Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Kierownik.

2. Urzędem Stanu Cywilnego kieruje Kierownik USC.

 

§ 57. Zadania  z  zakresu  ochrony informacji niejawnych  realizowane są przez:

1) Pion Ochrony – symbol PO w składzie:

a)  pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,

b)  administrator systemu, obowiązki wykonuje informatyk Urzędu,

c)  kierownik kancelarii dokumentów zastrzeżonych, obowiązki wykonuje Kierownik USC,

2) Kancelarię Dokumentów Zastrzeżonych – symbol KDZ, do której należy:

 1. przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie oraz wysyłanie dokumentów oznaczonych klauzulami „zastrzeżone” oraz innych, których przechowywanie w Kancelarii wymagają przepisy prawa,
 2. prowadzenie rejestrów, dzienników, wykazów i ewidencji wymaganych przez prawo zgodnie z zalecanymi wzorami,
 3. sprawowanie nadzoru nad obiegiem dokumentów podlegających przechowywaniu w Kancelarii,
 4. wydawanie i udostępnianie dokumentów osobom do tego uprawnionym,
 5. egzekwowanie zwrotu dokumentów,
 6. kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w Kancelarii i w Urzędzie.

 

§ 58.1. Zadania z zakresu informatyki oraz administrowania systemami realizuje informatyk Urzędu lub firma zewnętrzna na podstawie zawartej umowy.

2. Do zadań z zakresu informatyki i administratora systemu należy:

1)  obsługa bazy informatycznej w urzędzie,

2)  dbanie o bieżące uaktualnienie instrukcji w systemach informatycznych stosownie  do zmieniających się technologii informatycznych oraz zagrożeń bezpieczeństwa systemów informatycznych,

3)  identyfikowanie i analizowanie  wszelkich  zagrożeń  oraz ryzyka na które narażone być może przetwarzanie danych  osobowych w systemach informatycznych,

4)  określenie potrzeb w zakresie zabezpieczenia systemów informatycznych w których przetwarzane są dane osobowe oraz umotywuje działania zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych w systemach informatycznych oraz ich przetwarzanie,

5)   zapewnienie  funkcjonowania systemów lub sieci teleinformatycznych,

6)   przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych,

7)   bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania sieci lub systemu  teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa,

8)   kontrola przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji,

9)  opracowanie  i  uzupełnianie  w  fazie  wdrażania oraz modyfikacja w fazie eksploatacji przed dokonaniem zmian w systemie lub sieci teleinformatycznej procedur bezpiecznej eksploatacji,

10) udział osób wykonujących w/w zadania w szkoleniu obronnym w urzędzie,

11) realizacja  zadań  obronnych  określonych  w regulaminie organizacyjnym Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 

ROZDZIAŁ II

ZADANIA WSPÓLNE

 

§ 59. Do wspólnych zadań referatów i samodzielnych stanowisk pracy należy realizacja zadań Wójta związanych z przygotowywaniem materiałów oraz podejmowaniem decyzji oraz czynności organizatorskich na potrzeby organów gminy, a w szczególności:

1) posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów gminnych,

2)  ciągłe aktualizowanie przepisów prawnych i wzajemne informowanie się o zmianach, znajomość orzecznictwa,

3)  umiejętności uzyskania wykładni prawa w sprawach wątpliwych lub nie rozstrzygniętych normą prawną zarówno od radcy prawnego jak i od innych specjalistycznych organów administracji rządowych,

4)  inicjowanie  i  podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w zakresie zapewnienia właściwej  i terminowej realizacji zadań przez organy gminy oraz wynikających z ustaw i innych przepisów szczególnych,

5)  opracowywanie projektów uchwał i innych materiałów dla potrzeb rady gminy, komisji rady i Wójta gminy,

6)  wykonywanie uchwał rady gminy, zarządzeń i postanowień Wójta, składanie bieżących informacji z realizacji,

7)   rozpatrywanie i załatwianie interpelacji i wniosków radnych oraz skarg postulatów mieszkańców,

8)   opracowywanie  propozycji  do programów gospodarczych gminy w zakresie swojego działania,

9)  opracowywanie  projektów umów, zleceń z  podmiotami gospodarczymi w zakresie ustawowych zadań,

10) współpraca z samorządami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi,

11) współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej, samorządami wiejskimi, zakładami pracy i organizacjami działającymi na terenie gminy,

12) opracowywanie sprawozdań zakresu swego stanowiska pracy, ankiet oraz innych informacji,

13) kulturalne, kompetentne i rzeczowe załatwianie spraw interesantów zgłaszających się do Urzędu,

14) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

15) współdziałanie  ze  Skarbnikiem  przy opracowywaniu materiałów niezbędnych  do przygotowania projektu budżetu gminy,

16) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,

17) współdziałanie  z  stanowiskiem  ds. kadr i szkolenia w  zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników danego referatu,

18) archiwizowanie dokumentacji tworzonej w urzędzie,

19) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,

20) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,

21) prowadzenie  rejestru  przyjmowanych  przez  dany  referat  podań kierowanych przez obywateli       do innych organów,

22) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,

23) wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Wójta,

24) ochrona informacji niejawnych,

25) ochrona danych osobowych,

26) podejmowanie działań na rzecz ochrony przeciwpożarowej i bhp,

 

§ 60. Do wspólnych zadań referatów i samodzielnych stanowisk pracy ponadto należy:

1)  wykonywanie  zadań obronnych,  ochrony ludności i zarządzania kryzysowego,  wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy, Planu Obrony Cywilnej Gminy i Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego,

2)  współdziałanie w realizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem podsystemu kierowania bezpieczeństwem gminy,

3)  wykonywanie  zadań obronnych i ochrony ludności w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach i współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i OC,

4)  realizacja zadań w zakresie planowania osiągania gotowości rozwinięcia formacji obrony cywilnej Urzędu oraz współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i OC,

5)   udział w szkoleniu obronnym.

 

ROZDZIAŁ III

ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

  

§ 61. Do zadań Wójta należy w szczególności:

1)   kierowanie bieżącymi sprawami gminy i Urzędu,

2)   reprezentowanie gminy na zewnątrz,

3)   prowadzenie bieżącego nadzoru nad gospodarka finansową,

4)   przedkładanie  radzie gminy projektów uchwał,

5)   organizowanie wykonywanie uchwał  Rady,

6) ustalanie Regulaminu Urzędu oraz  innych aktów  wewnętrznych, w szczególności zarządzeń i dyspozycji,

7)   przekładanie wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał rady gminy w terminie  7 dni od ich podjęcia,

8) podejmowanie czynności  w  sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

9)    realizacja zadań kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy,

10) realizacja uprawnień służbowych w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

11) wydawanie decyzji  administracyjnych w  indy­widualnych  sprawach  z zakresu administracji publicznej oraz upoważnienie do ich realizacji w imieniu Wójta innych pracowników Urzędu,

12) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań obronnych przez Urząd i jednostki podległe,

13) sprawowanie funkcji szefa obrony cywilnej gminy,

15) nadzorowanie wykonywania zadań gminy wynikających z obowiązującego prawa, w szczególności:

      a) ochrony zdrowia,

      b) pomocy społecznej,

      c) edukacji publicznej,

      d) kultury,

      e) porządku publicznego i ochrony przeciw­pożarowej,

      f) gminnych dróg, ulic, placów i mostów oraz organizacji ruchu drogowego.

16) zapewnianie  przestrzegania  prawa  przez  wszystkie  komórki  organizacyjne  Urzędu oraz jego  pracowników,

17) okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu - narad  z  udziałem  kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania  i realizacji zadań,

18) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

19) rozstrzyganie  sporów pomiędzy  poszczególnymi  komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi  podziału zadań,

20) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,

21) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

22) upoważnianie  innych  pracowników  Urzędu  do  wydawania  w  jego  imieniu  decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

23) przyjmowanie  oświadczeń  o stanie  majątkowym,

24) ogólny  nadzór  nad  prawidłowym  wykonywaniem  przez  pracowników  Urzędu  czynności kancelaryjnych,

25)  podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,

26)  realizacja  innych  zadań  zastrzeżonych  dla  Wójta przez przepisy prawa i regulamin oraz uchwały rady,

27) ustalenie zadań w zakresie obrony cywilnej i obronności dla Urzędu i podległych jednostek organizacyjnych oraz ich uzgadnianie i kontrolowanie,

28) kierowanie i koordynowanie przygotowań i realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie gminy,

29) nadzór nad realizacją zadań zarządzania w sytuacjach kryzysowych i obronności oraz dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,

30) organizowanie  i  koordynowanie  szkoleń  oraz  ćwiczeń w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności oraz sprawowanie nadzoru nad szkoleniami,

31) nadzorowanie przygotowania Urzędu i podległych jednostek organizacyjnych do funkcjonowania  w okresie podwyższenia gotowości obronnej państwa,

32) nadzorowanie planowania i wykonywania zadań obronnych w zakresie świadczeń na rzecz obrony,

33) nadzorowanie zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz wynikających z odrębnych ustaw i przepisów,

34) kierowanie  doręczaniem  kart  powołania do  odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy ( akcja kurierska).

      

§ 62. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1)  opracowywanie  projektów struktury organizacyjnej Urzędu,

2)  opracowywanie regulaminu Urzędu,

3)  zapewnienie zgodności działań Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,

4)  koordynacja i nadzór nad przepływem informacji o zmianach w przepisach prawnych dotyczących poszczególnych stanowisk,

5)  zastępowanie Wójta w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków,

6)   sprawowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,

7)   nadzorowanie nad prawidłowym przygotowaniem projektów uchwał rady,

8) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,

9)   współdziałanie z sołectwami,

10) nadzorowanie terminowości załatwiania obywateli przez Urząd,

11) kierowanie referatem organizacyjnym,                 

12) prowadzenie spraw gminy powierzonych przez Wójta gminy,

14) nadzór na sporządzaniem i kompletowaniem dokumentacji z prac rady,

15) współpraca z radą - nadzór nad przygotowaniem materiałów pod obrady sesji rady,

16) bezpośrednie kierowanie pracą Urzędu i w tym zakresie:

a)   bieżąca kontrola wykonania zadań Urzędu,

b)  nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy,

c)  wnioskowanie w sprawach awansowania, nagradzania oraz udzielania kar pracownikom Urzędu  w uzgodnieniu ze Skarbnikiem gminy,

d)  nadzór nad kosztami funkcjonowania Urzędu,

e)  opracowanie zakresów czynności kierow­ników referatów i samodzielnych stanowisk pracy,

17) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych  imiennym upoważnieniem Wójta,

      18) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,

19) przyjmowanie  pism  sądowych  i  prokuratorskich  w  wypadku  niemożności  doręczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania,

20)  opracowywanie projektów uchwał dotyczących statutu gminy, statutów sołectw,

      21) kompletowanie  protokołów  i  wystąpień  pokontrolnych kontroli zewnętrznych prowadzonych w urzędzie,

      22) zapewnienie sprawnej organizacji i prawidłowego funkcjonowania Urzędu,

      23) nadzorowanie spraw związanych z wyborami i referendami,

      24) organizacja załatwiania skarg i wniosków obywateli,

25) kontrola  terminowego  przygotowania  przez stanowiska pracy Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz wnioski komisji,

      26) kontrola terminowego przygotowania materiałów na posiedzenia organów gminy,

      27) współdziałanie i organizacja działań dotyczących realizacji zadań Wójta,

      28) organizowanie czasu pracy,

29) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,

      30) koordynacja i nadzór nad zakupem środków trwałych,

31) koordynowanie  realizacji  zadań  obronnych wynikających ze szczególnych regulacji prawnych przez referaty i samodzielne stanowiska pracy,

      32) koordynowanie przygotowań i realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie gminy,

33) realizacja  zadań  zarządzania  w  sytuacjach kryzysowych i obronności oraz dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,

34) organizowanie  i  koordynowanie  szkoleń  oraz  ćwiczeń w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności oraz sprawowanie nadzoru nad szkoleniami,

      35) nadzorowanie planowania i wykonywania zadań obronnych w zakresie świadczeń na rzecz obrony,

36) organizowanie  i koordynowanie  zadań  obronnych  określonych w regulaminie organizacyjnym Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz wynikających z odrębnych ustaw i przepisów,

      37) wykonywanie innych spraw zleconych przez Wójta.

 

§ 63. Wewnątrz referatów nie tworzy się komórek organizacyjnych, lecz wyłącznie stanowiska pracy.

 

§  64. 1. Skład poszczególnych referatów przedstawia się następująco:

2. Referat Organizacyjny - w skład którego wchodzą:

1)  Sekretarz - symbol OR. I,

2) stanowisko ds. kadr i szkolenia - symbol OR. II,

3) stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, przeciwdziałania alkoholizmowi, zdrowia, opieki społecznej i kultury fizycznej – symbol OR III

3)  stanowisko ds. oświaty i zamówień publicznych - symbol OR. IV,

4)  stanowisko ds. obywatelskich  – symbol OR. V,

5)  stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i OC - symbol OR. VI,

6) stanowisko ds. socjalnych i sprawozdawczości - symbol OR. VII,

7) stanowisko ds. promocji - symbol OR. VIII,

8) stanowisko ds. obsługi sekretariatu, gospodarczych i archiwum- symbol OR. IX,

9) wieloosobowe stanowisko kierowca, w tym kierowca samochodu osobowego, kierowcy autobusów, kierowca samochodu ciężarowego,

10) wieloosobowe stanowisko sprzątaczka.

 

3. Referat Finansowy - w skład  które­go wchodzą:

1)  Skarbnik Gminy - symbol FB. I,

2)  wieloosobowe stanowisko ds. księgowości budżetowej -symbol FB. II,

3) stanowisko ds. obsługi finansowej gospodarki komunalnej i rozliczeń VAT - symbol FB.III,

4) wieloosobowe stanowisko ds. obsługi oświaty-symbol FB. IV,

5) stanowisko ds. księgowości podatkowej - symbol FB. V,

6) wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat - symbol FB.VI.     

 

4.Referat Rozwoju Strategicznego Gminy - w skład którego wchodzą,

1)  Kierownik - symbol RS. I,

2)  stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i drogownictwa - symbol RS. II,

3) stanowisko d/s. gospodarki mieniem komunalnym -symbol RS. III,

4) stanowisko ds. przygotowania i realizacji projektów – symbol RS. IV.

5.  Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – w skład którego wchodzą:

1) Kierownik – symbol GK. I,

2)  stanowisko d/s. infrastruktury, gospodarki komunalnej, utrzymania porządku i czystości w gminie - symbol GK. II,

3)  d/s. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa– symbol GK.III,

4) wieloosobowe stanowisko konserwator,

5) stanowisko sprzątaczka,

6) wieloosobowe stanowisko pracownik gospodarczy.

6. Pion Ochrony, którym kieruje Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.

7. Kancelarię Dokumentów Zastrzeżonych, którą kieruje Kierownik USC.

 

§ 65. Do obowiązków kierowników referatów należy:

        1)  kierowanie pracą referatu, nadzór i kontrola realizacji zadań przez pracowników,

        2)  prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych w urzędzie,

        3)  wykonywanie zadań obronnych wynikających ze szczególnych regulacji prawnych,

 4)  przygotowanie odpowiedzi na wnio­ski komisji rady i interpelacji radnych,

       5) opracowanie projektu programów rozwoju gminy w zakresie zadań realizowanych przez referat,

       6)  opracowanie projektu uchwał wnoszonych pod obrady rady gminy,

       7)  uczestniczenie z polecenia Wójta, w posiedzeniach rady, komisji,

       8)  załatwianie skarg, wniosków i interpelacji obywateli,

       9)  wnioskowanie z zachowaniem drogi służbowej w sprawach osobowych pracowników,

10) współpraca  z  innymi  referatami,  samodzielnymi stanowiskami pracy i kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzonych spraw,    

      11)  realizacja zadań wynikających z zarządzeń i dyspozycji wewnętrznych Wójta,      

      12) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych imiennym upoważnieniem Wójta,

      13)  realizacja zadań wynikających z ochrony informacji niejawnych,

      14)  udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,

15)  realizacja  zadań  obronnych  określonych  w  regulaminie  organizacyjnym  Urzędu  w  warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 

§ 66. 1. Do zakresu zadań Referatu Organizacyjnego należy:

        2.  Do zadań stanowiska ds. kadr i szkolenia należy:

1) w zakresie spraw kadrowych należy prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, kierowników jednostek, dyrektorów i pracowników jednostek oświatowych, a  w szczególności:

 1. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych dyrektorów i pracowników jednostek oświatowych,
 2. bieżąca analiza dokumentacji pracowniczych pod względem  zgodności  z prawem \i   kompletności,
 3. przestrzeganie wszelkich zmian prawa w zakresie spraw pracowniczych i przedkładanie propozycji Wójtowi,
 4. przygotowanie dokumentów z zakresu spraw osobowych, przestrzeganie wszelkich terminów w tym zakresie,
 5. prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy w Urzędzie,
 6. prowadzenie spraw  związanych z realizacją obowiązków bhp pracodawcy wobec pracowników,
 7. realizacja wszystkich zadań związanych z zatrudnianiem osób bezrobotnych przez Urząd i współpraca z PUP w Busku-Zdroju,
 8. realizacja wszystkich zadań związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów dotyczących nauczania indywidualnego, oraz praktyk uczniowskich i studenckich,
 9. wykonywanie   innych   zadań  przewidzianych  przepisami  prawa,  oraz  zadań  wynikających z poleceń Wójta i Sekretarza,
 10. organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
 11. przygotowywanie   materiałów  umożliwiających  podejmowanie  czynności  z zakresu prawa pracy,
 12. przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
 13. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
 14. sporządzanie sprawozdań na potrzeby GUS,
 15. kompletowanie wniosków emerytalno - rentowych,
 16. współpraca z referatem finansowym w spra­wach wynagrodzeń   pracowniczych oraz etatyzacji Urzędu,
 17. prowadzenie wyjść pracowniczych w godzinach pracy,
 18. organizowanie i zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp i ppoż. przed dopuszczeniem do pracy i szkoleń okresowych,
 19. organizowanie   profilaktycznych  badań  pracowników - wstępnych, okresowych i kontrolnych, prowadzenie w tym zakresie stosownej dokumentacji,

      3) prowadzenie spraw związanych ze składaniem prawem przewidzianych informacji i oświadczeń przez pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, w tym przyjmowanie, wstępna analiza, prowadzenie rejestru, publikacja na BIP i przesyłania właściwym organom,

      4) udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,

5) realizacja zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 

3. Do zadań stanowiska ds. obsługi Rady Gminy, przeciwdziałania alkoholizmowi, zdrowia, opieki społecznej i kultury fizycznej należy:

     1) w zakresie obsługi Rady Gminy:

 1. zabezpieczenie organizacyjne sesji rady i posiedzeń komisji,
 2. nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał sprawozdań i informacji oraz innych materiałów potrzebnych na sesję,
 3. protokołowanie posiedzeń komisji i sesji rady gminy,
 4. opracowywanie projektów planów pracy rady gminy i jej komisji,
 5. prowadzenie rejestru uchwał rady gminy oraz przedkładanie ich wojewodzie i RIO,
 6. prowadzenie ewidencji wniosków i postulatów radnych oraz przekazywanie do realizacji,
 7. prowadzenie dokumentacji z zebrań wiejskich,
 8. prowadzenie rejestru uchwał, wniosków z zebrań wiejskich,
 9. wykonywanie  innych  zadań  przewidzianych  przepisami  prawa   oraz  zadań  wynikających z poleceń Wójta i Sekretarza,
 10. przygotowywanie  we  współpracy  z właściwymi merytorycznie stanowiskami materiałów dotyczących  projektów uchwał rady  i  jej komisji  oraz innych materiałów na posiedzenia  i obrady tych organów,
 11. przechowywanie uchwał podejmowanych przez radę gminy i jej komisje,
 12. przekazywanie korespondencji do i od rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
 13. organizowanie szkoleń radnych i członków komisji rady nie będących radnymi,
 14. doręczenie radnym kompletu materiałów na sesję rady, tj. zawiadomień o terminie, porządku obrad, projektów uchwał i niezbędnych materiałów pomocniczych,
 15. ogłaszanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym aktów prawa miejscowego,
 16. odbieranie od radnych pisemnych interpelacji i nadawanie im biegu, włącznie z terminowym doręczeniem odpowiedzi po akceptacji Wójta,
 17. organizowanie współpracy pomiędzy radą gminy, a radami sołeckimi, gromadzenie dokumentacji rad sołeckich, nada­wanie biegu uchwałom podjętym przez te rady,
 18. organizowanie obiegu informacji między radnymi, a radami sołeckimi,
 19. na wniosek przewodniczących komisji zawiadamianie członków komisji o terminach i tematyce posiedzeń,
 20. nadawanie biegu postulatom i wnioskom radnych, których adresatem są instytucje i podmioty gospodarcze,
 21. przygotowanie projektów zarządzeń lub dyspozycji Wójta w sprawie wykonania uchwał Rady,
 22. przygotowywanie projektów uchwał Rady w zakresie zmian personalnych Rady i Komisji oraz spraw finansowych radnych - diet i innych świadczeń związanych z wykonywaniem mandatu lub pełnieniem funkcji,
 23. pomoc radnym przy składaniu wymaganych przez prawo oświadczeń i informacji, oraz przekazywanie ich uprawnionym organom, oraz zamieszczanie na BIP,

     2) przekazywanie Wójtowi wniosków z posiedzeń komisji rady gminy,

     3) obsługa kancelaryjna działalności przewodniczącego rady gminy,

     4) prowadzenie rejestru i dokumentacji skarg rozpatrywanych przez radę,

     5) prowadzenie spraw związanych z wyborami:

      a)  jednostek pomocniczych gminy (rady sołeckie i sołtysi) i ławników sądowych,

      b)  gromadzenie odpowiedniej dokumentacji w zakresie wyborów,

     6) obsługa administracyjno – techniczna Wójta jako organu wykonawczego, w szczególności poprzez:

     a) organizowanie i protokołowanie narad, spotkań,

     b) organizowanie uroczystości i spotkań,

     c) przygotowanie sprawozdań, informacji itp.,  

     7) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, opieki społecznej i ochrony zdrowia:

 1. prowadzenie procedury przygotowującej wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 2. proponowanie  liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu,
 3. organizowanie kontroli warunków sprzedaży określonych w zezwoleniach i opłat za sprzedaż napojów alkoholowych,
 4. współpraca z Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz jej obsługa administracyjno-biurowa,
 5. opracowywanie projektów uchwał w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,
 6. prowadzenie procedury przygotowującej wydanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 7. opracowywanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizacja zadań zawartych w tym programie,
 8. podejmowanie innych działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożycia,
 9. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania alkoholu, działanie na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałanie powstawaniu następstw nadużywania alkoholu,
 10. popieranie tworzenia i rozwoju organizacji społecznych, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom, jak również stwarzanie warunków sprzyjających działaniu tych organizacji,
 11. rozwijanie i popieranie działalności informacyjnej i kulturalnej podejmowanej w celu informowania społeczeństwa o szkodliwości narkomanii,
 12. realizacja innych zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o ochronie zdrowia,
 13. prowadzenie wszystkich spraw związanych z ochroną zdrowia na terenie gminy,
 14. obsługa administracyjno-biurowa Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
 15. współpraca z GOPS w zakresie prawidłowego realizowania zadań ciążących na gminie w zakresie opieki społecznej,

      8) w zakresie kultury fizycznej realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów i uchwał Rady Gminy Wiślica:

 1. przedstawianie propozycji w zakresie tworzenia warunków materialno-technicznych dla rozwoju rekreacji ruchowej i sportu,
 2. wspomaganie organizacji, stowarzyszeń i instytucji zajmujących się upowszechnianiem sportu, turystyki i rekreacji,
 3. współpraca z wyżej wymienionymi podmiotami w zakresie organizacji imprez o charakterze masowym,
 4. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji przez gminę na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej,

9) udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,

10) realizacja zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

11) Prowadzenie zbioru Dzienników Urzędowych Województwa Świętokrzyskiego oraz rejestrów i udzielenie interesantom pomocy w korzystaniu z tych przepisów i rejestrów.

 

4. Do zadań stanowiska ds. oświaty i zamówień publicznych należy:

1) w zakresie oświaty:

 1. wnioskowanie w sprawach zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki w sześcioletniej szkole podstawowej, trzyletnim gimnazjum oraz innych placówkach,
 2. przedstawianie propozycji w zakresie: zakładania, przekształcania lub likwidacji przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, sieci publicznych przedszkoli, planu sieci publicznych szkół i gimnazjów, oraz granic ich obwodów,
 3. analizowanie i opiniowanie rocznych projektów organizacyjnych szkół i placówek,
 4. współdziałanie z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie określonym ustawą o systemie oświaty i w Karcie Nauczyciela,
 5. przyjmowanie zaleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny i ich rozpatrywanie,
 6. występowanie do dyrektorów placówek oświatowych i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami w sprawach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 7. kontrola spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież,
 8. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem szkół publicznych założonych przez osoby prawne lub fizyczne oraz szkół i placówek niepublicznych,
 9. przedstawianie możliwości dofinansowania szkół,
 10. prowadzenie spraw związanych z kształceniem młodocianych pracowników,
 11. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o systemie oświaty i ustawie Karta Nauczyciela.
 12. występowanie – przy udziale kierowników jednostek oświatowych – o niezbędne środki finansowe poza środkami budżetowymi gminy na cele oświatowe,
 13. wprowadzanie sprawozdań dla Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu zatrudnienia i wynagradzania nauczycieli oraz pracowników oświaty nie będących nauczycielami.
 14. sporządzanie sprawozdań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży za okres ferii oraz wakacji z poszczególnych szkół,
 15. prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska jednostek oświatowych, w szczególności:
  • prowadzenie dokumentacji,
  • wyliczanie opłat za emisję zanieczyszczeń,
  • zlecanie badań ścieków,
  • zbieranie informacji oraz przygotowywanie wniosków w sprawie gospodarowania odpadami.
 16. prowadzenie spraw związanych z dowozem i odwozem dzieci do szkół na terenie gminy, w tym opracowywanie niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 17. nadzór nad kierowcami autobusów szkolnych i stanem technicznym pojazdów.

 

 1. przygotowanie postępowań konkursowych na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej,
 2. prowadzenie dokumentacji związanej z postępowaniem egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego przy współpracy z dyrektorami szkół:
 • przygotowanie dokumentów i zorganizowanie pracy komisji konkursowej,
 • wydawanie decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń dot. egzaminów kwalifikacyjnych i aktów mianowania.

2) w zakresie zamówień publicznych:

 1.  przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z zakresu merytorycznego referatu,
 2.  prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych dotyczących zamówień poniżej kwoty 14000 euro z zakresu merytorycznego referatu,
 3.  sprawowanie nadzoru wraz z Sekretarzem nad realizacją zamówień publicznych w urzędzie w zakresie prawidłowości stosowania procedur określonych w ustawie prawo zamówień publicznych,
 4.  prowadzenie ewidencji zamówień publicznych dokonywanych przez komórki organizacyjne Urzędu o wartości przekraczającej kwotę 14 000 euro,
 5.  prowadzenie doradztwa, instruktażu i szkoleń w urzędzie w zakresie stosowania prawo zamówień publicznych,
 6.  współpraca z Referatami Urzędu w zakresie planowania zamówień publicznych,
 7.  opracowywanie projektów zarządzeń i dyspozycji dotyczących zamówień publicznych we współpracy z Sekretarzem i Radcą Prawnym do akceptacji Wójta,
 8.  sporządzanie zbiorczego zestawienia planowanych zamówień publicznych w urzędzie w roku budżetowym na potrzeby komisji przetargowej,
 9.  prowadzenie obsługi biurowej komisji przetargowej w tym w szczególności przygotowanie, prowadzenie i przechowywanie dla jej potrzeb pełnej dokumentacji przetargowej związanej z postępowaniem o zamówienia publiczne oraz wystawianie faktur oferentom za pobrane specyfikacje,
 10.  analizowanie wniosków składanych do komisji przetargowej przez zamawiających pod kątem zgodności proponowanych procedur z ustawą prawo zamówień publicznych,
 11.  udział ze strony Urzędu w postępowaniu odwoławczym przed Urzędem Zamówień Publicznych lub innymi organami, w sprawach dotyczących zamówień publicznych,
 12.  prowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w/g zasad określonych w umowach międzynarodowych w przypadku zamówień finansowych z funduszy zagranicznych,
 13.  planowanie i prowadzenie kontroli stosowania ustawy prawo zamówień publicznych przez Urząd,
 14.  prowadzenie na potrzeby komisji przetargowej korespondencji związanej ze środkami ochrony prawnej wniesionymi przez wykonawców,
 15.  sygnalizowanie Wójtowi przypadków naruszenia przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
 16.  realizacja innych zadań wynikających z obowiązującego prawa oraz zarządzeń Wójta w zakresie dotyczącym zamówień publicznych,

3) udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,

4) realizacja zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 

5. Do zadań stanowiska ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i OC należy:

1) w zakresie spraw obronnych:

 1. opracowywanie,  prowadzenie  i  aktualizacja  dokumentacji  planistycznej dotyczącej podwyższenia gotowości obronnej,
 2. przeprowadzanie czynności związanych z realizacją obowiązku obrony oraz współdziałanie z organami wojskowymi w administrowaniu rezerwami osobowymi dla celów powszechnego obowiązku obrony wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
 3. prowadzenie spraw związanych z rejestracją przedpoborowych,
 4. sporządzanie list poborowych,
 5. wzywanie i egzekwowanie stawiennictwa poborowych przed komisją lekarską,
 6. udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej,
 7. organizowanie i prowadzenie spraw związanych z zakresu przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
 8. organizacja  systemu  doręczania  kart  powołania  do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy ( akcja kurierska),
 9. utrzymanie dokumentacji   akcji kurierskiej w aktualności,
 10. przygotowanie decyzji w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych,
 11. organizacja   stałego   dyżuru   dla   potrzeb   Wójta   w   celu   zapewnienia  Wójtowi,  organom nadrzędnym i organom wojskowym możliwości operatywnego przekazywania decyzji  i informacji we wszystkich stanach gotowości obronnej państwa na terenie gminy,  
 12. utrzymanie w aktualności dokumentacji stałego dyżuru,
 13. organizacja szkolenia obronnego w urzędzie, sporządzanie programów i planów szkolenia  oraz dokumentacji szkoleniowej.

2)  w zakresie zarządzania kryzysowego:

 1. opracowywanie i przedkładanie Wójtowi gminnego planu reagowania kryzysowego,
 2. utrzymanie w aktualności  gminnego planu reagowania kryzysowego wraz z  załącznikami funkcjonalnymi planu głównego,
 3. ocena  występujących  i  potencjalnych  zagrożeń  mogących  mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,
 4. koordynacja działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,
 5. organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
 6. przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 7. realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

3)  w zakresie Obrony Cywilnej:

 1. koordynowanie przygotowań i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej,
 2. tworzenie formacji obrony cywilnej,
 3. prowadzenie magazynu i sprzętu obrony cywilnej,
 4. planowanie,  opracowywanie  dokumentacji  zabezpieczenia ujęć i Urządzeń wodnych, dostaw wody pitnej dla ludności i zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla Urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i celów przeciwpożarowych oraz utrzymanie jej w aktualności,
 5. dokonywanie rocznych i półrocznych ocen stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań w tej dziedzinie,
 6. opracowywanie planów obrony cywilnej gminy (w tym planów zakładów pracy),
 7. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wczesnego ostrzegania,
 8. tworzenie i kierowanie przygotowaniem do działania formacji obrony cywilnej,
 9. organizowanie i kierowanie przygotowa­niem w zakresie ratownictwa, udzielanie pomocy poszkodowanym oraz ewakuacja ludności ze strefy zagrożeń,
 10. opracowanie wniosków w zakresie świadczeń osobowych i rzeczowych na wykonanie zadań obrony cywilnej,
 11. ustalenie zadań w zakresie obrony cywilnej instytucjom, podmiotom gospodarczym  i innym jednostkom organizacyjnym,
 12. planowanie zabezpieczeń materiałowo-technicznych akcji ratunkowych i ewakuacji ludności,
 13. zapewnienie wody pitnej dla ludności i zakładów spożywczo-przemysłowych oraz wody dla Urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i celów przeciwpożarowych,
 14. planowanie i zapewnienie funkcjonowania budowli ochronnych oraz ukryć, Urządzeń specjalnych oraz Urządzeń i obiektów na potrzeby kierowania obroną cywilną gminy,
 15. planowanie  i  realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej,
 16. zapewnienie   przygotowania   i  realizacji  zaciemnienia  i  wygaszania  oświetlenia  ulicznego na wsiach, zakładach pracy i instytucjach oraz środkach transportu,
 17. planowanie, zaopatrzenie załóg zakładów pracy i pozostałej ludności w indywidualne środki ochrony przed skażeniami,
 18. planowanie  zaopatrzenia  załóg  publicznych zakładów ochrony  zdrowia do udzielania pomocy ludności poszkodowanej,
 19. planowanie,  wyposażenie  formacji  obrony  cywilnej  w  sprzęt, środki
   i umundurowa­nie, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji i wymiany sprzętu, środków  i umundurowania,
 20. planowanie, opracowywanie dokumentacji ochrony gospodarki rolno – hodowlanej, produktów żywnościowych, zwierząt gospodarskich, oraz utrzymanie jej w aktualności, prowadzenie stosownej dokumentacji oraz jej bieżąca aktualizacja,
 21. wykonywanie innych zadań OC zleconych przez szefa OC – Wójta.

4) Realizowanie zadań ciążących na Gminie w zakresie ochrony p.poż,

 1. prowadzenie, finansowanie i nadzór nad działalnością jednostek ochotniczych straży pożarnych.
 2. współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w zakresie zadań ppoż. realizowanych przez gminę,

5)  współdziałanie z Policją w zakresie wynikającym z realizowanych zadań,

6) załatwianie spraw związanych z realizacją przepisów o bezpieczeństwie na imprezach masowych,

7) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych na terenie gminy lub jej części i dokonywanie kontroli dokumentacji z tego zakresu,

8) realizowanie zadań dotyczących zgromadzeń,

9) realizacja  zadań  obronnych  określonych  w  regulaminie organizacyjnym Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 

6. Do zadań stanowiska ds. obywatelskich  należy:

1)  w zakresie ewidencji ludności:

 1. realizacji zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności,
 2. współpraca z Ośrodkiem Informatyki Terenowego Banku Danych,
 3.  prowadzenie rejestru wyborców,
 4. realizacja zadań wynikających ze spełnienia wojskowego obowiązku meldunkowego,
 5. sporządzanie spisu wyborców,
 6. współpraca z rządowym centrum informacyjnym PESEL.

2)   w zakresie działalności gospodarczej:

      a)   prowadzenie wszelkich spraw wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie  związanym z prowadzeniem działalności go­spodarczej ciążących na gminie,

      b)   prowadzenie spraw nałożonych na gminę ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym,

3)  prowadzenie rejestru obiektów innych niż hotelarskie,

4) ochrona konsumenta poprzez korzystanie z prawa żądania wszczęcia postępowania antymonopolowego, współpraca z Inspekcją Handlową i Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów,

5) wykonywanie zadań ciążących na gminie z mocy przepisów prawo przewozowe i przepisów wykonawczych,

6 )udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,

7)  realizacja  zadań  obronnych  określonych  w  regulaminie  organizacyjnym  Urzędu  w warunkach

 

7. Do zadań stanowiska ds. socjalnych i sprawozdawczości należy:

 1. prowadzenie wszystkich spraw związanych z rozliczaniem kierowców zatrudnionych w Urzędzie,
 2. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów,
 3. prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw,
 4. prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz dokumentacji z tym związanej,
 5. prowadzenie aktów prawnych wydawanych przez Wójta /zarządzeń, dyspozycji/ i ich publikacja na BIP,
 6. publikacja na BIP oświadczeń majątkowych pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych,
 7. prowadzenie wszystkich spraw z zakresu sprawozdawczości wynikających z zadań referatu nie przypisanych do innych stanowisk,
 8. ewidencja w zakresie gospodarowania mieniem ruchomym Urzędu oraz prowadzenie wszystkich spraw związanych z odpowiedzialnością materialną pracowników,
 9. prowadzenie wszystkich spraw socjalnych pracowników we współpracy z Komisją Socjalną, i prowadzenie jej dokumentacji zgodnie ustawą i stosownym zarządzeniem Wójta,
 10. prowadzenie czasu pracy pracowników,
 11. prowadzenie spraw z zakresu pracy w gospodarstwie rolnym,
 12. udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,
 13. realizacja zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 

8. Do zadań stanowiska ds. promocji należy:

1) w zakresie zadań związanych z rozwojem turystyki i promocji gminy:

 1. koordynacja wdrażania i monitoring realizacji „Programu rozwoju turystyki na terenie gminy Wiślica”,
 2. promowanie gminy poprzez publikację i upowszechnianie informacji o niej w Internecie, środkach masowego przekazu, na imprezach masowych, targach, wystawach itp. w tym dbanie o aktualność witryny internetowej gminy – serwis informacyjny,
 3. popularyzowanie turystyczno-rekreacyjnych i ekologicznych walorów gminy – gromadzenie i aktualizowanie materiałów informacyjnych i danych w tym udzielanie pełnej informacji turystycznej interesantom,
 4. prowadzenie spraw związanymi z szlakami turystycznymi na terenie lub przebiegającymi przez gminę,
 5. opracowanie materiałów promocyjnych, analiz, sprawozdań i informacji na potrzeby Wójta związanych z promocją przy współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 6. zamawianie materiałów promocyjnych, dysponowanie nimi i planowanie kosztów promocji,
 7. współpraca z organizacjami społeczno-gospodarczymi, instytucjami i zakładami w zakresie promocji gminy,
 8. udział we wszelkich imprezach, które stwarzają możliwość promowania gminy i regionu.

2) w zakresie doradztwa dla rolników i przedsiębiorców:

 1. udzielanie informacji o rynku pracy, możliwości pozyskania środków na tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój gospodarstw rolnych oraz koordynacja działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez mieszkańców gminy,
 2.  Podejmowanie działań zmierzających do tworzenia warunków do prowadzenia pozarolniczej działalności na terenie gminy,
 3. inicjowanie działań, poprzez doradztwo i instruktaż rolników oraz przedsiębiorców w zakresie możliwości uzyskania pomocy finansowej wspierającej ich działalność,
 4. doradztwo i instruktaż w zakresie korzystania z sieci Internet,
 5. pomocy bezrobotnym w poszukiwaniu pracy w zakresie tworzenia bazy ofert pracy (kiosk z pracą), pomocy przy pisaniu CV, podania o pracę, listów motywacyjnych itp.,
 6. pomoc i instruktaż dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
 7. udostępnianie sprzętu komputerowego w zakresie korzystania z Internetu, redagowania pism, drukowania, skanowania, obróbki graficznej,
 8. współpraca ze szkołami, PUP, WUP w zakresie rynku pracy i szkoleń,
 9. organizowanie kursów, szkoleń, seminariów dla rolników i przedsiębiorców,
 10. współpraca z ARiMR,
 11. pomocy rolnikom przy wypełnianiu wniosków o płatności do ARiMR,

3) w zakresie kultury:

 1. realizacja zadań związanych ze sprawowaniem przez Gminę mecenatu nad działalnością kulturalną,
 2. prowadzenie dokumentacji i przedstawianie propozycji w sprawach tworzenia, łączenia i znoszenia instytucji kultury,
 3. prowadzenie rejestru instytucji kultury,
 4. współdziałanie z instytucjami kultury w zakresie organizowania imprez kulturalnych,
 5. prowadzenie ewidencji dóbr kultury i opracowywanie planu ich ochrony w przypadku wystąpienia szczególnych zagrożeń,
 6. realizacja zadań wynikających z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o muzeach oraz ustawy o bibliotekach,

4) w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i pozyskiwaniem środków zewnętrznych:

 1. wyszukiwanie źródeł finansowania realizacji zadań gminy i przygotowania stosownych wniosków z zakresu promocji gminy, organizacji czasu wolnego, integracji społecznej, szkoleń, doradztwa, kultury, ich prowadzenie i rozliczenie,
 2. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz pomoc przy przygotowaniu i złożeniu stosownych wniosków o środki finansowe,
 3. pomoc przy realizacji i rozliczeniu projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
 4. realizacja zadań związanych z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie,

5) udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,

6) realizacja zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

7) w zakresie ochrony dóbr kultury:

 1. opracowywanie  projektów  zarządzeń  w  celu zabezpieczenia zabytków w nagłych wypadkach  i niezwłocznie zawiadomienie o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
 2. zgłaszanie   wojewódzkiemu   konserwatorowi  zabytków   zasługujących  na  wciągnięcie  ichdo rejestru zabytków,
 3. składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych oraz kolekcji,
 4. przyjmowanie  zawiadomienia o ujawnieniu przedmiotu posiadającego cechy zabytku, przedmiotu archeologicznego lub o odkryciu wykopaliska zawiadamia o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków,
 5. dbanie o zapewnienie prawnych, organizacyjnych i finansowych warunków dla ochrony dóbr kultury.

 

9. Do zadań stanowiska ds. obsługi sekretariatu, gospodarczych i archiwum należy:

          1)   prowadzenie sekretariatu/kancelarii Urzędu:

- prowadzenia spotkań Wójta,

- koordynacja przyjęć interesantów i pracowników przez Wójta,

- przedkładanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej Wójtowi,

- obsługa osób przyjmowanych przez Wójta zgodnie z jego poleceniami i obowiązującymi w tym zakresie zwyczajami,

   2)  przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji, czuwanie nad terminowością załatwiania spraw, prowadzenie dziennika korespondencji,

         3)   prowadzenie ewidencji i kierowanie do załatwienia skarg i wniosków składanych do Urzędu,

         4)   załatwianie spraw pieczęci Urzędu – ustalanie treści zamówienia, wydawanie, zwroty, ewidencja,

         5)   dysponowanie na potrzeby interesantów drukami wniosków, podań, oświadczeń itp. niezbędnymi do załatwienia spraw i nadania im biegu w Urzędzie, oraz udzielanie stosownej pomocy w ich wypełnieniu,

         6)   prowadzenie rejestrów w zakresie ustalonym przez Wójta i Sekretarza,

         7)   organizowanie obiegu informacji we­wnętrznej w urzędzie,

         8)   prowadzenie rejestru delegacji służbo­wych,

         9)   przyjmowanie zapotrzebowania na samochód służbowy przez pracowników oraz koordynacja wyjazdów w uzgodnieniu z Sekretarzem,

  10) prowadzenie gospodarki drukami i formularzami poprzez ich zamawianie i dystrybucję,

  11) planowanie i organizacja zaopatrzenia Urzędu w środki trwałe, materiały biurowe i środki czystości oraz prowadzenie sto­sownej ewidencji w tym zakresie,

        12) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w urzędzie,

        13) dbałość o właściwy stan techniczny budynku,

  14) prowadzenie spraw z zakresu archiwum zakładowego, koordynowanie i nadzorowanie archiwizacji dokumentów tworzonych w urzędzie,

        15) techniczna obsługa tablic informacyjnych Urzędu i bieżąca ich aktualizacja,

        16) dekorowanie Urzędu z okazji świąt państwowych i lokalnych przy pomocy pracowników gospodarczych i sprzątaczek,

        17) obsługa i dbałość o właściwą eksploatację Urządzeń stanowiących wyposażenie sekretariatu, w tym obsługa ksero i faksu,

        18) obsługa sekretariatu Wójta oraz obsługą techniczna narad organizowanych przez Wójta,

        19) zabezpieczenie pieczęci,  oraz realizowanie wysyłki zgodnie z zawartą umową z Pocztą Polską,

        20) prenumerata dzienników i czasopism,

  21) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Wójta i Sekretarza,

        22) udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,

  23) realizacja  zadań  obronnych  określonych  w  regulaminie organizacyjnym Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 

10. Do wspólnego zakresu działania stanowisk sprzątaczek należy:

1)  sprzątanie  pomieszczeń  budynków, pranie firanek i zasłon, mycie okien oraz dbanie o czystość mienia znajdującego się w budynkach Urzędu Gminy,

      2)   otwieranie i zamykanie budynku przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy,

      3)   utrzymanie czystości schodów wejściowych i otoczenia budynku,

      4)   dbałość o sprzęt, sprawdzanie zamknięcia drzwi i okien,

      5)   dbałość o stan techniczny budynku, zgłaszanie awarii,

      6)   dostarczanie korespondencji do i z Urzędu, dostarczanie prasy do Urzędu,

      7)   udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,

8)  realizacja  zadań  obronnych  określonych  w  regulaminie organizacyjnym Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

11. Do wspólnego zakresu działania stanowisk kierowców samochodu osobowego należy:

1) utrzymywanie w należytym stanie technicznym pojazdów mechanicznych,

2) systematyczne dbanie o czystość obsługiwanych pojazdów mechanicznych,

3) dbałość o aktualność badań technicznych, terminy przeglądów, ubezpieczeń, itp.,

4) ustalania konieczności napraw oraz zgłaszanie awarii,

5) wykonywanie drobnych napraw pojazdów mechanicznych,

6) terminowe rozliczanie się,

7) garażowanie pojazdów mechanicznych w ustalonych miejscach,

8)   udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,

9)  realizacja  zadań  obronnych  określonych  w  regulaminie organizacyjnym Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 

§ 67. 1.  Do zakresu zadań Referatu Finansowego należy:

2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 1. kierowanie  pracą  referatu  finansowego oraz nadzór nad właściwym spełnianiem obowiązków pracowników referatu,
 2. prawidłowy podział pracy w referacie i zapewnienie realizacji zadań,
 3. nadzór  nad  prawidłowym  i  terminowym  wykonywaniem  zadań  i załatwianie spraw przez pracowników referatu,
 4. wykonywanie zadań i obowiązków określonych w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości,
 5. pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu gminy,
 6. kontrasygnowanie   czynności   prawnych  mogących  spowodować  powstanie   zobowiązań pieniężnych,
 7. informowanie rady oraz regionalnej izby obrachunkowej o odmowie złożenia kontrasygnaty,
 8. upoważnienie innych osób do składania kontrasygnaty,
 9. nadzór nad gospodarką finansową gminy,
 10. czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
 11. prowadzenie nadzoru i kontroli nad działalnością finansową jednostek organizacyjnych gminy,
 12. nadzór nad prowadzeniem rachunkowości i ewidencją majątku gminy,
 13. przedkładanie projektu uchwały budżetowej,
 14. przygotowanie projektu uchwały budżetowej,
 15. wnioskowanie w sprawie zmian w uchwale budżetowej,
 16. opracowywanie projektu układu wykonawczego budżetu,
 17. opracowywanie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
 18. opracowywanie planu finansowego Urzędu,
 19. kontrola     planów     finansowych     jednostek     budżetowych     pod    względem     zgodności z uchwalonym budżetem,
 20. opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy,
 21. przygotowanie  informacji   o   przebiegu  wykonania  budżetu  za  I półrocze  oraz  sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,
 22. przygotowanie projektów uchwał zarządu w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu,
 23. kontrola przestrzegania dyscypliny finansów publicznych  w urzędzie,
 24. opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy oraz przedkładanie wniosków Wójtowi,
 25. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie przewidzianym w odrębnych przepisach,
 26. przyjmowanie sprawozdań finansowych gminnych jednostek  organizacyjnych,
 27. nadzór i kontrola formalno prawna i rachunkowa wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe,
 28. nadzór nad realizacją uchwały budżetowej,
 29. przedkładanie sprawozdań finansowych i opisowych z realizacji uchwały budżetowej,
 30. wnioskowanie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i nadzór nad jej wykonaniem wnioskowanie   terminów   i   trybu   przeprowadzania   inwentaryzacji,   organizowanie  i  nadzór przebiegu inwentaryzacji składników majątkowych gminy, oraz jej rozliczenie inwentaryzacji,
 31. rozliczanie inwentaryzacji mienia gminy pozostającego w ewidencji finansowo-księgowej Urzędu, aktualizacja wyceny i umorzeń środków trwałych,
 32. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych imiennym upoważnieniem Wójta,
 33. opracowywanie wszelkich wymaganych prawem instrukcji i regulaminów, w szczególności  instrukcji  wewnętrznej  w  sprawie  obiegu  i kontroli dowodów księgowych określających odpowiedzialnych poszczególnych pracowników za prawidłowe wykonywanie operacji finansowych i gospodarczych,
 34. opracowywanie prognoz finansowych niezbędnych w przypadku zaciągania kredytów i pożyczek,
 35. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad kasa Urzędu,
 36. podejmowanie prawem przewidzianych działań na rzecz zwiększenia dochodów do budżetu gminy a także wniosków co do oszczędności,
 37. opracowanie zarządzeń wynikających z ustawy o rachunkowości - m.in. regulaminu kontroli wewnętrznej, zakładowego planu kont, instrukcji inwentaryzacyjnej, instrukcji kasowej,
 38. archiwizowanie dokumentacji ze swojego stanowiska pracy,
 39. współdziałanie w sporządzaniu sprawozdań budżetowych,
 40. wykonywanie  innych  zadań  przewidzianych  przepisami  prawa  oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta,
 41. zapewnienie pod względem finansowym umów zawieranych przez jednostkę,
 42. przygotowanie  materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,
 43. udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy,
 44. przygotowywanie projektów uchwał rady, zarządzeń, postanowień Wójta dotyczących budżetu, jego zmian i zaciągania zobowiązań finansowych,
 45. udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,
 46. realizacja  zadań  obronnych  określonych w regulaminie organizacyjnym Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

      3. Do zadań wieloosobowego stanowiska ds. księgowości budżetowej należy:

 1. prowadzenie księgowości Urzędu,
 2. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej inwestycji finansowanych ze środków funduszy pomocowych,
 3. prowadzenie bieżącej ewidencji środków trwałych oraz ich rozliczanie w okresie sprawozdawczym,
 4. dekretowanie dowodów księgowych zgodnie regulacjami wewnętrznymi,
 5. prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania,
 6. sporządzanie sprawozdawczości finansowej Urzędu oraz zbiorczej gminy,
 7. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
 8. współdziałanie w zakresie inwestycji gminnych przy sporządzaniu sprawozdawczości GUS,
 9.  współdziałanie z organami finansowymi i bankami, opracowanie specyfikacji do wyboru banku prowadzącego bankową obsługę gminy,
 10. prowadzenie ewidencji wartościowej (syntetycznej) składników mienia komunalnego gminy
 11. sporządzanie informacji o przekształceniach, prywatyzacji mienia komunalnego w spólnie z Referatem Rozwoju Strategicznego Gminy,
 12. udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,
 13. realizacja  zadań  obronnych  określonych w regulaminie organizacyjnym Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

      4. Do zadań stanowiska ds. obsługi finansowej gospodarki komunalnej i rozliczeń VAT należy:

 1. rozliczanie podatku VAT,
 2. prowadzenie spraw z naliczaniem czynszów za lokale,
 3. obsługa programu komputerowego do obsługi wody i ścieków,
 4. dekretowanie dowodów księgowych zgodnie regulacjami wewnętrznymi,
 5. prowadzenie ewidencji księgowej ZFŚS Urzędu,
 6. wprowadzanie wpłat z wyciągów bankowych, kasy Urzędu inkasentów w programie woda ścieki,
 7. sprawdzanie na koniec każdego miesiąca wydruków z rejestru VAT za dostawę wody i odbiór ścieków,
 8. pobór  i  zabezpieczenie  wykonania  należności  pieniężnych  gminy,  do  których  nie  stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa,
 9. udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,
 10. realizacja  zadań  obronnych  określonych w regulaminie organizacyjnym Urzędu w warunkach

5. Do zadań wieloosobowego stanowiska ds. obsługi oświaty należy:

 1. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostek oświatowych gminy Wiślica,
 2. dekretowanie dowodów księgowych zgodnie regulacjami wewnętrznymi,
 3. sporządzanie list płac i kart wynagrodzeń pracowników jednostek oświatowych,
 4. prowadzenie  spraw i dokumentacji składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z ustawami o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych:

      a)  zgłaszanie do ubezpieczenia,

      b)  ustalanie obowiązku ubezpieczenia,

      c)  naliczanie składek przekazywanie i rozliczanie,

      d)  sporządzanie obowiązującej dokumentacji w tym zakresie i jej terminowe przekazywanie,

 1. prowadzenie dokumentacji i rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych,
 2. sporządzanie deklaracji miesięcznych ZUS, US, PZU, w tym sporządzanie sprawozdawczości kwartalnej US o wynagrodzeniach,
 3. naliczanie i obsługa księgowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników oświaty,
 4. prowadzenie planowania i statystyki oraz sporządzania wymaganych sprawozdań w zakresie zadań rzeczowych i finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych objętych zakresem działania oraz własnych,
 5. udzielania pomocy w opracowaniu planów finansowych, analiz ekonomicznych oraz informacji dotyczących poszczególnych jednostek,
 6. udzielania pomocy w opracowaniu planów dochodów i wydatków budżetowych,
 7. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowo-budżetowej w obsługiwanych jednostkach,
 8. rozliczanie inwentaryzacji,
 9. w zakresie wynagrodzeń pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych:
  1. prowadzenie  spraw i dokumentacji składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z ustawami o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, w tym: zgłaszanie do ubezpieczenia, ustalanie obowiązku ubezpieczenia, naliczanie składek przekazywanie i rozliczanie, sporządzanie obowiązującej dokumentacji w tym zakresie i jej terminowe przekazywanie,
  2. sporządzanie list płac, kart wynagrodzeń pracowników i wydawania zaświadczeń,
  3. prowadzenie dokumentacji i rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych,
  4. sporządzanie deklaracji miesięcznych ZUS, US.
  5. realizacja obowiązków wobec PFRON,
  6. prowadzenie rejestru umów o dzieło i zleceń,
  7. wykonywanie innych obowiązków związanych z wynagrodzeniami pracowników,
 10. prowadzenie spraw związanych obsługą finansową diet radnych,
 11. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Wójta, Sekretarza i Skarbnika,
 12. udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,
 13. realizacja  zadań  obronnych  określonych  w regulaminie organizacyjnym Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

6. Do zadań stanowiska ds. księgowości podatkowej:

 1. wymiar, ustalenie i pobór zobowiązań podat­kowych i opłat lokalnych,
 2. prowadzenie spraw z zakresu podatku od środków transportowych,
  1. wymiar,
  2. upomnienia,
  3. tytuły,
  4. egzekucja,
 3. prowadzenie należytej księgowości w zakresie przepisów i odpisów na kontach podatników z tytułu udzielonych ulg ustawowych i umorzeń,
 4. prowadzenie ewidencji wszystkich podatników podatku rolnego leśnego i od nieruchomości,
 5. rozliczanie sołtysów z inkasa zobowiązań pieniężnych,
 6. naliczanie sołtysom wynagrodzenia za inkaso podatków i innych opłat lokalnych,
 7. rozliczanie wyciągów bankowych z zakresu wpłat podatku rolnego i leśnego oraz ich księgowanie na kontach podatników,
 8. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem podatku od nieruchomości i opłat lokalnych,
 9. wypisywanie  upomnień  oraz  tytułów wykonawczych  z  tytułu  braku  realizacji  zobowiązań podatkowych przez podatników podatku rolnego,
 10. prowadzenie  spraw  związanych  z  egzekucją należności podatkowych a także zobowiązań zabezpieczających,
 11. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 12. wydawanie zaświadczeń w sprawach określonych w ordynacji podatkowej,
 13. windykacja należności z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu, najmu i dzierżawy nieruchomości,
 14. sporządzanie zaświadczeń RP-7 byłym i obecnym pracownikom,
 15. sporządzanie dokumentacji pracowniczej niezbędnej do naliczenia i przekazania do ustalenia kapitału początkowego,
 16. udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,
 17. realizacja  zadań  obronnych  określonych  w  regulaminie  organizacyjnym  Urzędu  w  warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

7. Do zadań wieloosobowego stanowiska ds. wymiaru podatków i opłat:

 1. przygotowanie projektów uchwał rady w sprawach opłat  i podatków lokalnych,
 2. prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatku rolnego i leśnego w tym,
  1. stosowanie właściwych stawek podatku,
  2. stosowanie zasady powszechności opodatkowania,     
 3. prowadzenie zmian w kartach gospodarstw,
 4. prowadzenie   spraw   związanych   z   naliczaniem   podatku   od   nieruchomości  i  opłat lokalnych,
 5. gromadzenie i przechowywanie  oraz  badanie  pod  względem  zgodności  ze stanem  prawnym  i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
 6. prowadzenie  spraw  związanych  z  ulgami  podatkowymi  dotyczącymi  zobowiązań podatkowych stanowiących dochody gminy,
 7. prowadzenie   spraw  z  zakresu  odraczania  rozkładania  na  raty  oraz umarzania zobowiązań podatkowych – opracowywanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
 8. prowadzenie rejestru wydawanych decyzji w sprawie umorzeń, rozłożenia na spłaty ratalne oraz odroczenia terminów płatności zobowiązań podatkowych, wydawanie zaświadczeń majątkowych i innych w tym zakresie,
 9. prowadzenie kontroli podatkowej,
 10. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłaty,
 11. prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem tajemnicy skarbowej,
 12. wydawanie zaświadczeń w sprawach określonych w ordynacji podatkowej,
 13. prowadzenie obsługi kasowej Urzędu – Kasy Urzędu w pełnym zakresie,
 14. udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,
 15. realizacja  zadań  obronnych  określonych  w  regulaminie  organizacyjnym  Urzędu  w  warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 

§ 68.1. Do zakresu zadań Referatu Rozwoju Strategicznego Gminy należy:

       2. Do zadań kierownika Referatu Rozwoju Strategicznego Gminy należy:    

       1)  w zakresie zamówień publicznych współpraca z komisja przetargową w zakresie ustalonym odrębnymi zarządzeniami,

       2)  w zakresie inwestycji i usług:

      a)  planowanie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację obejmujących między innymi budowę, modernizację obiektów i Urządzeń komunalnych oraz zakupy inwestycyjne,

                  b) opracowywanie wieloletnich programów inwestycyjnych i programów gospodarczych z zakresu merytorycznego referatu,

      c) przygotowanie   założeń  do  projektów  budowlanych, przeprowadzenie stosownych postępowań (środowiskowych),  projektów umów, uzyskanie uzgodnień, opinii, decyzji i zatwierdzenia projektu do dalszej realizacji,

      d)  działania  przygotowawcze  do  rozpoczęcia  budowy:   zawarcie umowy,   przygotowanie dokumentacji budowy, przekazanie placu budowy oraz sprawy związane z pozwoleniem wejścia w teren,

      e)  kontrola  przebiegu  robót, odbiory robót zanikających, odbiór końcowy, skompletowanie dokumentacji odbiorczej i dokumentów związanych z użytkowaniem,

      f)  prowadzenie  sprawozdawczości  GUS  w  zakresie  inwestycji  gminnych  w uzgodnieniu  z referatem finansowym,

      g)  koordynacja działań z wykonawcami, udział w naradach, przetargach oraz kontrola finansowania robót,

                  h)   opiniowanie planów finansowych zadań inwestycyjnych jednostek organizacyjnych gminy.

 

      3)  nadzór nad terminową i rzetelną realizacji zadań dla całości Referatu,

4)  udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,

5)  realizacja  zadań  obronnych  określonych  w regulaminie organizacyjnym Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 

    3. Do zadań stanowiska ds. zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i drogownictwa należy:

            1) w zakresie zagospodarowania przestrzennego i budownictwa:

 1. prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 2. prowadzenie spraw związanych z sporządzaniem gminnych planów zagospodarowania przestrzennego, określanie granic obszaru objętego planem, przedmiotu i zakresu jego ustaleń,
 3. prowadzenie  spraw  związanych  ze  sporządzaniem  przez  Wójta  planu zagospodarowania przestrzennego,
 4. koordynacja  i  obsługa  działań związanych z wprowadzeniem zadań  rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 5. prowadzenie   aktualizowanego    rejestru    miejscowych   planów    zagospodarowania przestrzennego, gromadzenie materiałów związanych z tymi planami, wraz z odpowiedzialnością za przechowywanie oryginałów planów, jak również uchylonych  i nieobowiązujących,
 6. ustalanie warunków zabudowy w trybie indywidualnych decyzji administracyjnych dla obszarów nie posiadających planów zagospodarowania przestrzennego, po uzyskaniu opinii i uzgodnień wymaganych przepisami prawa,
 7. ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji,
 8. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego
 9. stwierdzenie   wygaśnięcia   decyzji  o  warunkach  zabudowy   i  zagospodarowania  terenu  w przypadkach określonych ustawą,
 10. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy na zalesienie gruntów,
 11. wydawanie zaświadczeń w sprawie zagadnień planowania i zagospodarowania przestrzennego w zakresie wynikającym z zadań gminy.,
 12. wykonywanie wszelkich innych czynności z zakresu urbanistyki i architektury,
 13. realizacja innych obowiązków ciążących na gminie wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustaw pokrewnych,
 14. opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości.

            2)   w zakresie drogownictwa:

      a) ochrona dróg gminnych, prowadzenie działań mających na celu nie dopuszczanie do przedwczesnego zużycia drogi  oraz niewłaściwego jej użytkowania,

      b)  prowadzenie spraw związanych z budową i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, mostów i przepustów,  prowadzenie ewidencji dróg gminnych,

                  c)   prowadzenie spraw utrzymania dróg gminnych,

           -  przygotowanie  projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów gminy dotyczących  zaliczenia  dróg i ulic  do poszczególnych  kategorii,

                          -   projektowanie przebiegu dróg,

                          -    koordynacja i obsługa we współpracy z innymi zarządami dróg publicznych,

                   d)   wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych,

                   e)   organizowanie zimowego utrzymania dróg gminnych,

                    f)    współpraca z Zarządem Powiatowym Dróg.

            3) udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,

4) realizacja  zadań  obronnych  określonych  w  regulaminie  organizacyjnym Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 

      4. Do zadań stanowiska ds. gospodarki mieniem komunalnym należy:

1) w zakresie gospodarki wodnej, wykonywanie zadań z zakresu przepisów ustawy - Prawo wodne, określających zadania i kompetencje gminy, w szczególno­ści w zakresie orzekania w sprawach naruszenia stosunków wodnych na gruncie, nadzór nad spółkami wodnymi, wykonywanie przepisów o melioracjach wodnych,

2) w zakresie gospodarki nieruchomościami, prowadzenie spraw związanych z gospo­darowaniem nieruchomościami stanowią­cymi własność gminy, m.in.:

                  a)   dotyczących tworzenia i gospodarowa­nia gminnym zasobem nieruchomości,

      b)  ustalenie sposobu  i terminów zagos­podarowania nieruchomościami grun­towymi, związanych z obrotem tj. sprzedażą, zamianą, zrzeczeniem się, oddaniem w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczeniem,

                  c)   przygotowanie stosownych projektów uchwal rady w wyżej   wymienionych sprawach,

                  d)   prowadzenie spraw związanych z wy­konywaniem prawa pierwokupu nieru­chomości,

                  e)   aktualizacja opłat rocznych z tytułu użyt­kowania wieczystego nieruchomości,

2) prowadzenie spraw z zakresu komunaliza­cji mienia gminy,

3)  przygotowanie   informacji  dla rady o stanie mienia komunalnego zgodnie z wymoga­mi ustawy  o finansach publicznych,

      4)   przygotowanie projektu podziału nieru­chomości,

      5)   podejmowanie działań mających na celu tworzenie   zasobów  gruntów   i   gospodarowania   nimi  –  zgodnie  z  zasadami  aktualnymi  w przepisach  obowiązującego prawa,

      6)   obrót  nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami prawidłowej i racjonalnej gospodarki,

7)  wydzierżawienie, sprzedaż  o oddawanie nieruchomości w użytkowanie  wieczyste  w drodze przetargi i drodze bezprzetargowej,

      8)   oddawanie nieruchomości w trwały zarząd,

      9)   prowadzenie spraw z zakresu zlecania wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

      10) ustalanie opłat za oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie,

11) podawanie  do  publicznej  wiadomości  wykazów  nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży  i wydzierżawienia,

      12) prowadzenie rejestru nieruchomości, budynków i budowli stanowiących własność gminy,

13) kontrola  wykorzystania  gruntów  rolnych  zgodnie  z  ich przeznaczeniem oraz decydowanie o wyłączeniu ich z produkcji rolnej – przygotowanie decyzji w tym zakresie,

      14) przygotowanie materiałów w sprawie nazewnictwa ulic i placów,

      15) oznaczanie  nieruchomości – budynków  numerami porządkowymi,

      16) prowadzenie spraw  związanych z realizacja ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,

      17) sporządzanie  okresowych informacji o stanie mienia komunalnego,

18) prowadzenie spraw związanych z podziałem  nieruchomości, 

      19) wykonywanie zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze,

      20) prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i przyrody w zakresie inwestycji gminnych,

 udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,

21) realizacja  zadań  obronnych  określonych  w regulaminie organizacyjnym Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

5. Do zadań stanowiska ds. przygotowania i realizacji projektów należy:

 1. bieżące śledzenie możliwości pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej i innych źródeł, służących realizacji zadań gminy,
 2. opracowywanie na podstawie materiałów otrzymanych z Referatów i jednostek organizacyjnych gminy nie mających osobowości prawnej, projektów, wniosków i innych dokumentów stanowiących podstawę pozyskiwania środków pozabudżetowych na zadania inwestycyjne i ich zgłaszanie do wyznaczonych instytucji,
 3. czuwanie nad kompletnością i rzetelnością danych oraz terminowością składania wniosków o finansowe środki pozabudżetowe, w szczególności wniosków o płatność w ramach prowadzonych projektów przez Referat,
 4. bieżące śledzenie biegu spraw dotyczących pozyskiwania środków pozabudżetowych.
 5. nawiązywanie i utrzymanie kontaktów z instytucjami z kraju i za granicą zajmujących się pozyskiwaniem i dystrybucją środków finansowych, w celu ich pozyskiwania i wykorzystania na realizację zadań gminy,
 6. kompleksowy monitoring trwających i zakończonych zadań inwestycyjnych pod katem osiągnięcia zakładanych wskaźników, w szczególności dokumentowanie postępu prac – sporządzanie i gromadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 7. zlecanie sporządzenia studium wykonalności dla projektów, które takiego dokumentu wymagają,
 8. dokonywanie rozliczeń inwestycji i wniosków, prowadzenie sprawozdawczości i analiz związanych z zadaniami Referatu,
 9. prowadzenie spraw związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych,
 10. prowadzenie spraw związanych z zawieranie umów na wykonywanie przyłączy w ramach planowanych lub realizowanych zadań, monitoring płatności, rozkładanie lub umarzanie należności,  oraz egzekucja należności przy udziale Radcy Prawnego,
 11. udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,
 12. realizacja  zadań  obronnych  określonych  w regulaminie organizacyjnym Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 

§ 69.1. Do zakresu zadań Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należy:

     

2. Do zadań kierownika Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należy: 

 1. w zakresie realizacji ogólnych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, nadzoru nad ich realizacją przez pracowników Referatu :
  1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i modernizacja systemów infrastruktury komunalnej, usług komunalnych i utrzymania zieleni oraz współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie,
  2. zapewnienie prawidłowego stanu technicznego komunalnych zasobów mieszkaniowych i obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów jednostek budżetowych,
  3. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oświetlenia na terenie gminy,
  4. organizacja i nadzór nad gospodarką odpadami w gminie,
  5. utrzymanie czystości i porządku w gminie;
 2. zaspakajanie potrzeb społecznych w sferze usług komunalnych poprzez kierowany Referat, a w szczególności:
 1. oczyszczania terenów gminnych,
 2. odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków,
 3. zaopatrzenia w wodę,
 4. konserwacji terenów zielonych,
 5. remontów i utrzymania chodników,
 6. prowadzenia targowiska,
 7. gospodarowania terenami rekreacyjnymi i sportowymi.

 

 1. dokonywanie uzgodnień z innymi podmiotami na terenie gminy w zakresie wspólnego korzystania z Urządzeń infrastruktury technicznej, łącznie z ich partycypacją w kosztach utrzymania tych Urządzeń,
 2. prowadzenia spraw związanych z wysokością stawek opłat za wodę i ścieki, odprowadzanie wód deszczowych itd.
 3. dokonywanie przeglądów stanu technicznego obiektów, budowli i budynków komunalnych pozostających w bezpośrednim zarządzie gminy,
 4. zarządzanie w imieniu gminy infrastrukturą, w tym wodno-kanalizacyjną, w szczególności oczyszczalnią i ujęciem wody w Jurkowie oraz przepompownią,
 5. sprawy związane z prowadzeniem targowiska i szaletu, w tym utrzymywanie ich w należytym stanie i pobieraniem opłat przez inkasentów,
 6. bieżące kierowanie pracą konserwatorów, inkasentów, pracowników gospodarczych i sprzątaczek w celu pełnej realizacji zadań referatu,
 7. realizacja wszystkich zadań określonych ustawą o gospodarce komunalnej i ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków przez referat,
 8.  w zakresie zamówień publicznych współpraca z komisja przetargową w zakresie ustalonym odrębnymi zarządzeniami,
 9.  w zakresie inwestycji i usług, kontrola wspólnie Referatem RS przebiegu  robót, odbiory robót zanikających, odbiór końcowy, skompletowanie dokumentacji odbiorczej i dokumentów związanych z użytkowaniem w zakresie infrastruktury komunalnej,
 10. prowadzenie  sprawozdawczości  GUS  w  zakresie  zadań referatu,
 11. udział w naradach, przetargach oraz kontrola finansowania robót,
 12. kontrola realizacji zadań komunalnych gminy wynikających z przepisów prawa
 13. określanie rocznego planu zadań inwestycyjnych, remontowo-konserwacyjnych i kosztów eksploatacji, oraz jego realizacja w zakresie:
  1. infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
  2. konserwacji drzewostanu, wykonywania nasadzeń wieloletnich i rocznych, utrzymania zieleni,
  3. konserwacji wyposażenia terenów publicznych (kosze, kontenery, ławki, tablice informacyjne),w tym wyposażenia placów zabaw,
  4. utrzymania szaletów, ogrodzeń, pomników i tablic pamiątkowych, wykonania dekoracji okolicznościowych gminy,
  5. gospodarowania mieniem ruchomym stanowiącym wyposażenie ulic, placów i parków w tym dokonywanie zakupów w tym zakresie,
  6. utrzymanie cmentarzy, kwater i mogił wojennych,
  7. utrzymanie czystości na terenach pozostających w bezpośrednim zarządzie gminy.
 14. utrzymanie mienia komunalnego pozostającego w zasobach Gminy poprzez wykonywanie koniecznych remontów i modernizacji, zaopatrzenie  materiałowe  do  realizacji  remontów  prowadzonych  przez  Urząd  oraz   nadzór    nad wykonaniem tych remontów,
 15. przygotowanie frontu robót dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych oraz nadzór nad tymi robotami,
 16. udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,
 17. realizacja  zadań  obronnych  określonych  w regulaminie organizacyjnym Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

    

 3. Do zadań stanowiska ds. infrastruktury, gospodarki komunalnej, utrzymania porządku i czystości w gminie należy:

 1. realizacja zadań z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną poprzez planowanie i organizację oświetlenia miejsc publicznych, dróg znajdujących się na terenie gminy,
 2. kontrola funkcjonowania oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
 3. opieka   nad   cmentarzami  grobami   wojennymi   zgodnie  z  zawartym porozumieniem w tym zakresie oraz opieka nad pozostałymi miejscami pamięci narodowej,
 4. załatwianie spraw wynikających z przepisów o cmentarzach  i chowaniu zmarłych,
 5. zakresie obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:
  1. prowadzenie ewidencji: dokumentacji technicznych i powykonawczych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, Urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
  2. prowadzenie książek rewizji Urządzeń ciśnieniowych, zgłaszanie do dozoru technicznego oraz udział w tych badaniach,
  3. zawieranie umów na dostawę wody i odbiór ścieków oraz innych umów związanych z merytorycznym zakresem Referatu,
  4. prowadzenie ewidencji odbiorców wody,
  5. prowadzenie kartotek zużyć wody,
  6. wstępna kontrola wydatków związanych z utrzymaniem Urządzeń wodno-kanalizacyjnych,  
 6. Wykonywanie zadań wynikających z ustaw:
 1. o odpadach, w tym opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla organów zatwierdzających te programy (Wojewoda, Marszałek, Starosta), opiniowanie warunków o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów wydawanych przez Wojewodę lub Starostę, tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów przydatnych do wykorzystania, współdziałanie  z  właściwymi  organami administracji rządowej w organizowaniu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych, uzgadnianie sposobu postępowania z odpadami innymi niż niebezpieczne, realizacja zadań gminy w związku z racjonalnym gospodarowaniem odpadami wg programu ochrony środowiska, ustalanie (po zaciągnięciu opinii powiatowego inspektora sanitarnego) szczegółowych zasad  utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące: wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, rodzaju Urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości oraz innych terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,
 2. utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym kontrola realizacji obowiązków w zakresie określonym ustawą a w szczególności nad przestrzeganiem regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, kontrola realizacji przepisów o ochronie środowiska, między innymi w zakresie gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej, zlecania wykonania zadań ciążących na gminie z mocy ustawy, współdziałanie z podmiotami i instytucjami wykonującymi zadania określone w ustawie, wydawanie zezwoleń na wykonywanie zadań komunalnych określonych w ustawie,
 3. o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, w tym w zakresie dotyczącym zadań nałożonych na gminę,
 4. o ochronie zwierząt, w tym wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia w przypadkach złego traktowania przez właściciela lub opiekuna, wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz usuwanie z terenów gminnych i publicznych rannych i martwych zwierząt, opracowywanie projektów programów zapobiegających bezdomności zwierząt i ich realizacja, współdziałanie z administracją rządową w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, realizacja  zadań  związanych  ze  znakowa­niem obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt,
 5. prawo łowieckie, w tym opiniowanie rocznych planów łowieckich, współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich,  

7) udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,

8) realizacja  zadań  obronnych  określonych  w regulaminie organizacyjnym Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 

4. Do zadań stanowiska d/s. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa należy:

 1. Wykonywanie zadań wynikających z ustaw:
  1. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym wydawanie decyzji zapobiegających degradacji użytków rolnych, w szczególności erozji, spraw związanych z rekultywacją nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych i używania innych  gruntów,
  2. o ochronie roślin uprawnych, w tym przekazywanie informacji wojewódzkiemu inspektorowi o przypadkach występowania lub podejrzenia o wystąpieniu organizmów kwarantannowych, prowadzenie  spraw  związanych  z  ochroną  roślin  uprawnych przed szkodnikami, cho­robami i chwastami,
  3. o lasach, w tym opiniowanie wniosków w sprawach całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zalesiania gruntów, informowanie właścicieli lasów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu Urządzenia lasu, opiniowanie wniosków właścicieli lasów w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sadzonek drzew i krzewów leśnych na ponowne zalesienie,
  4. prawo ochrony środowiska, w tym wydawanie decyzji w sprawach zwykłego korzystania ze środowiska, przygotowywanie wystąpień Wójta do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie działań będących w jego kompetencji w związku ze stwierdzeniem przypadków naruszenia przepisów ustawy o ochronie środowiska, wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  5. o ochronie przyrody, w tym wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów i naliczanie opłat z tego tytułu, wymierzanie kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni albo drzew i krzewów oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, prowadzenie procedury wynikającej z ustawy w przypadku odkrycia na terenie gminy szczątków roślin lub zwierząt, przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w przypadkach określonych przez ustawę,
  6. o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym wydawanie zezwoleń na uprawę maku, sprawowanie nadzoru nad uprawami maku i konopi włóknistych.
 2. realizacja zadań dot. organizacji, prowadzenia i aktualizacji spisów rolnych, spisu ludności i mieszkań oraz wyborów do izb rolniczych – koordynowanie wykonania zadań w tym zakresie,
 3. opracowywanie projektów Gminnego Programu Ochrony Środowiska,
 4. uzgadnianie z właściwymi organami ustanowienia parków, użytków ekologicznych wraz z ustaleniem ich granic na obszarze gminy,
 5. wymierzanie kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska i prowadzenie ich rejestru,
 6. przyjmowanie zgłoszeń o nadzwyczajnym zagrożeniu środowiska,
 7. współdziałanie z instytucjami, organizacjami rolniczymi i innymi w zakresie wspierania programów mających na celu rozwój obszarów wiejskich,
 8. opracowanie  ograniczenia  co do  czasu  pracy  lub  korzystania  z Urządzeń technicznych  oraz środków transportu stwarzających dla środowiska uciążliwości z zakresu hałasu i wibracji,
 9. koordynowanie gospodarką materiałem nasiennym, współdziałanie z inspekcją nasienną,
 10. współdziałanie z inspektoratem ochrony roślin,
 11. udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,
 12. realizacja  zadań  obronnych  określonych  w regulaminie organizacyjnym Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

5. Do wspólnego zakresu działania stanowisk konserwatorów, sprzątaczki, pracowników gospodarczych należy:

      1) dbałość o powierzone mienie i sprzęt,

      2) dbałość o stan techniczny obsługiwanych budynków i Urządzeń, zgłaszanie awarii,

      3)   udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,

4)  realizacja  zadań  obronnych  określonych  w  regulaminie organizacyjnym Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

      § 70. 1.   Do zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy:

      2.  W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:

      1)   sporządzanie i rejestracja aktów stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw, zgonów,

2)  przyjmowanie  oświadczeń o: wstąpieniu w związek małżeński, wyborze  nazwiska, uznaniu dziecka, zmianie imion dziecka,

      3)   wydawanie zaświadczeń zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,

      4)   wydawanie zaświadczeń stwierdzających okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

      5)   wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,

      6)   prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego,

      7)   organizowanie okolicznościowych uroczystości - jubileuszy pożycia małżeńskiego,

8)   wykonywanie innych zadań określonych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, spisie powszechnym.

      3. W zakresie ochrony informacji niejawnych, kierowanie Kancelarią Dokumentów Zastrzeżonych, do podstawowych zadań kierownika kancelarii należy:

            a)   bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów,

            b)   udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom do tego uprawnionym,

            c)   egzekwowanie zwrotu dokumentów,

d)  kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w kancelarii oraz urzędzie,

            e)   prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami,

            f)   współpraca z pełnomocnikiem ochrony.

4. Inne obowiązki:

      1) wykonywanie zadań służby bhp i ppoż dla Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy,

      2) realizacja zadań związanych z dodatkami mieszkaniowymi,

      3) udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,

4)  realizacja  zadań  obronnych  określonych  w  regulaminie  organizacyjnym  Urzędu  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 

§ 71. Do zadań pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy:

1)  zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,

2)  kierowanie  Pionem Ochrony , do którego zadań należy:

                  a)   zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,

      b) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,

      c)   kontrola  ochrony  informacji  niejawnych   oraz  przestrzegania  przepisów  o  ochroni   tych informacji,

                  d)   okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

      e)   opracowywanie planu  ochrony informacji niejawnych  w  jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,

             f)   szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

3) współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa, informowanie na bieżąco Wójta o przebiegu tej współpracy,

4) opracowanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,

5)  podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,

      6)   przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających na pisemne polecenie Wójta,

7)   informowanie właściwej służbie ochrony państwa  o fakcie dopuszczenia do pracy na stanowiskach związanych z dostępem do informacji niejawnych, oraz odmowy  wydania lub cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa,

      8)   przechowywanie akt zakończonych zwykłych postępowań sprawdzających,

9) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych  do  pracy na stanowiskach, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych,

      10) opracowanie zasad ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”,

      11) udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,

12) realizacja  zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym Urzędu  w warunkach  zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 

§ 72.1. Obsługę prawną Urzędu realizuje radca prawny lub kancelaria prawna na podstawie zawartej umowy.

2. Do podstawowych zadań radcy prawnego lub kancelarii prawnej w ramach świadczonej obsługi prawnej należy:

 1. Udzielanie opinii i porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
 2. Udzielanie informacji o:
  1. zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności gminy,
  2. uchybieniach w działalności organów gminy i Urzędu w zakresie przestrzegania prawa i skutków tych uchybień,
  3. uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,
   1. Zadania szczegółowe w zakresie wydawania opinii pisemnych w sprawach:
 1. projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta,
 2. skomplikowanych,
 3. zawarcia umowy długoterminowej lub nietypowej albo dotyczącej przedmiotu o znacznej wartości,
 4. rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy bez wypowiedzenia,
 5. odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,
 6. spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,
 7. zawarcia i rozwiązania umowy z kontrahentem zagranicznym,
 8. zawarcia umowy w sprawach majątkowych,
 9. umarzania wierzytelności.
  1. Zawiadomienie organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z Urzędu.
  2. Parafowanie projektów uchwał Rady i umów.
  3. Sygnalizowanie pracownikom istotnych zmian w przepisach prawnych związanych z ich merytoryczną działalnością.
  4. Współpraca z Komisją Przetargową Urzędu w zakresie przestrzegania zasad wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych.
  5. Wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszego regulaminu, zarządzeń lub poleceń Wójta.

 

CZĘŚĆ TRZECIA

PRZEPISY KOŃCOWE

 

      § 73. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wiślica są dokonywane w formie zarządzenia Wójta Gminy.

 

      § 74. W sprawach nie uregulowanych ni­niejszym regulaminem mają zastosowanie odpo­wiednie powszechnie obowiązujące przepisy.

 

      § 75.  W przypadkach szczególnych zagrożeń w gminie, realizację zadań obronnych i obrony cywilnej dla wszystkich referatów  i samodzielnych stanowisk pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Wiślica w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 

Załączniki do regulaminu:

 1. Schemat organizacyjny Urzędu i podporządkowania jednostek organizacyjnych [ doc ]
 2. Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych [ doc ]
 3. Upoważnienie [ doc ]