Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Gminy

UCHWAŁA NR XXXIII/253/2017
RADY GMINY WIŚLICA
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Wiślica.

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Gminy w Wiślicy uchwala, co następuje:
                                                                                                      § 1.

Uchwala się "Statut Miasta i Gminy Wiślica" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
                                                                                                      § 2.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr VII/29/03 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wiślica.
                                                                                                      § 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica.
                                                                                                      § 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.
                                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                             Stanisław Bystrzanowski
 

STATUT do pobrania - pdf

 

Gmina Wiślica została utworzona na podstawie uchwały Nr XVII/79/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 1972 roku w sprawie utworzenia gmin w województwie kieleckim.