Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referat Organizacyjny

tworzą następujące stanowiska pracy zajmowane przez :

ul. Okopowa 8

1) Kierownik Referatu-Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy - JACEK BALICKI  - tel. (0-41) 3690 902

2) Inspektor ds. oświaty i zamówień publicznych - MAREK GAWEŁ  - tel. (0-41) 3690 903

3) Inspektor ds. kadr i szkolenia - MIROSŁAWA NIEDBAŁA  - tel. (0-41) 3690 903

4) Podinspektor ds. socjalnych i sprawozdawczości - BEATA SOKOŁOWSKA  - tel. (0-41) 3690 903

5) Podinspektor ds. promocji i obsługi rady gminy, przeciwdziałania alkoholizmowi, zdrowia, opieki społecznej i kultury fizycznej - ANNA KAFARA  - tel. (0-41) 3690 904

6) Podinspektor ds. ochrony danych osobowych i społeczeństwa informacyjnego - EDYTA SZOSTAK - tel. (0-41) 3690 904

7) Referent ds. ochrony danych osobowych i społeczeństwa informacyjnego - ANNA BŁACHUT - tel. (0-41) 3690 904

8) Podinspektor ds.odsługi sekretariatu, gospodarczych i archiwum -  AGATA ŚLIWA  -  tel. (0-41) 3690 900

Ul. Batalionów Chłopskich 62 :

9) Referent ds. obywatelskich - ŁUKASZ KALETA  - tel. (0-41) 3690 914

10) Referent ds. obywatelskich - ANETA BANAŚ - tel. (0-41) 3690 914

11) Podinspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i OC  – WOJCIECH  MORASIEWICZ -  tel. (0-41) 3690 915

Plac Solny 32:

12) Podinspektor ds. obsługi mieszkańców i organizacji pozarządowych -  RENATA MUSIAŁ- tel. (0-41) 3690 926

13) Opiekun dzieci i młodzieży - MARTYNA CHWALIK - tel. (0-41) 3690 926

 

W zakresie zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych:

1)Realizacja i koordynacja zadań ciążących na Gminie z mocy ustawy o ochronie informacji niejawnych, w tym wykonywanie zadań pełnomocnika ochrony.
2)Nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Urzędzie.
3)Zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
4)Zapewnienie ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej,
5)Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
6)Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
7)Opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,
8)Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
9)Prowadzenie kancelarii tajnej, w tym:
a) rejestrowanie dokumentów niejawnych,
b) udostępnianie i wydawanie dokumentów oznaczonych klauzulami tajności osobom posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa,
W zakresie spraw związanych z wojskowością, obroną cywilną, ochroną przeciwpożarową i zapewnieniem ładu i porządku w gminie:
1)Realizowanie zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, a w szczególności:
a) przeprowadzanie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, oraz współdziałanie z organami wojskowymi w administrowaniu rezerwami osobowymi,
b) występowanie do instytucji państwowych, podmiotów gospodarczych, jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych o współdziałanie w administrowaniu rezerwami osobowymi,
c) przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,
d) wzywanie przedpoborowych do stawienia się przed komisją poborową i lekarską,
e) współdziałanie z Wojewodą przy przeprowadzaniu poboru,
f) organizowanie doręczenia kart powołań do odbywania ćwiczeń wojskowych,
g) wydawanie, na potrzeby poborowych, decyzji stwierdzających posiadanie członków rodziny pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu,
h) opracowywanie i realizowanie planów ćwiczeń formacji obrony cywilnej gminy i w zakładach pracy,
i) gospodarka sprzętem formacji OC gminy,
j) wydawanie decyzji w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych,
2)Realizacja zadań ciążących na Gminie z mocy przepisów w sprawie obrony cywilnej.
3)Realizacja zadań wynikających z przepisów dotyczących działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Województwa, Powiatu i Gminy,
4)Realizowanie zadań wynikających z przepisów dotyczących powszechnej samoobrony ludności,
5)Wykonywanie zaleceń Szefa OC Kraju,
6)Kierowanie i koordynowanie przygotowań i realizowanie przedsięwzięć z zakresu OC,
7)Udzielanie pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych na terenie gminy lub jej części i dokonywanie kontroli dokumentacji z tego zakresu,
8)Realizowanie zadań dotyczących zgromadzeń,
9)Realizowanie zadań ciążących na Gminie w zakresie ochrony p.poż.
10) Prowadzenie, finansowanie i nadzór nad działalnością jednostek ochotniczych straży pożarnych.
11)   Koordynacja zadań w ramach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego,
12)   Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem gminnego komendanta ochrony ppoż.,
13) Współdziałanie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w zakresie działań dotyczących usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego.
14) Wykonywanie i koordynowanie działań w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.
15) Współpraca z wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
16) Opracowywanie głównych kierunków działania na rzecz poprawy ładu i porządku publicznego w gminie oraz koordynacja działań jednostek i instytucji w tym zakresie,
17) Nadzór nad przestrzeganiem prawa miejscowego i innych przepisów porządkowych.
18) Współdziałanie z Komendantem Powiatowym Policji w zakresie wynikającym z przepisów dotyczących ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego,
19) Załatwianie spraw związanych z realizacją przepisów o bezpieczeństwie na imprezach masowych.