Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Wiślicy informuje, że w przypadku konieczności sporządzenia aktu zgonu w sobotę lub w niedzielę, prosimy o kontakt pod numerem tel. 41 3690 916.


 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - KRZYSZTOF WIDŁAK -tel. (0 -41) 3690 916 

Kompetencje:

1) Wykonywanie spraw z zakresu obowiązków Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o aktach stanu cywilnego,
2) Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństwa i zgonów oraz wydawanie z nich odpisów,
3) Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa konkordatowego (zgodnie z art. 4 § 1 kriop.),
4) Sporządzanie aktów małżeństwa na podstawie zaświadczenia przekazanego przez duchownego,
5) Przekazywanie dokumentów dotyczących  art. 4 § 1 kriop. do miejscowości , w której sporządzono akt małżeństwa,
6) Wydawanie decyzji w sprawach:
a) sprostowania oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego,
b) zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego bez miesięcznego okresu wyczekiwania,
c) transkrypcji aktów zagranicznych
7) Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
8) Przyjmowanie oświadczeń w sprawach uznania dziecka jak również nadaniu dziecku pochodzącemu spoza małżeństwa nazwiska męża matki,
9) Występowanie z wnioskiem do sądów o unieważnienie istniejących , błędnie sporządzonych aktów stanu cywilnego,
10)Należyte prowadzenie ksiąg , rejestrów i aktów zbiorczych, właściwe ich przechowywanie, zabezpieczenie przed uszkodzeniem, niszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich,
11)Dokonywanie przypisków i wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego napływających z innych USC jak również z sądu,
12)Przekazywanie ponad 100-letnich ksiąg stanu cywilnego do archiwum państwowego,
13)Występowanie z wnioskami do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie medali  „za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz przygotowanie uroczystości związanych z ich wręczeniem,
14)Przyjmowanie oświadczeń o:
a) wstąpieniu w związek małżeński
b) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
c) stwierdzeniu legitymacji procesowej do wystąpienia do Sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
d) wyborze nazwiska , jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
e) wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
f) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
g) uznaniu dziecka w wypadkach grożącego niebezpieczeństwa,
h) nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
15)Wywieszanie w lokalu ogłoszenia o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane,
16)Powiadomienie sądu opiekuńczego o zdarzeniu, uzasadniające wszczęcie  postępowania z urzędu,
17)Ustanowienie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie,
18)Składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych,
19)Współpraca z sądami opiekuńczymi,
20)Wykonywanie pozostałych spraw związanych z realizacją ustawy o aktach stanu cywilnego.
21)Prowadzenie rejestru korespondencji wpływającej do USC.
22)Sprawowanie, w imieniu Wójta funkcjonalno-organizacyjnego nadzoru nad działalnością ZGK i GOPS, w tym dokonywanie oceny pracy kierownika i dyrektora tych jednostek i wnioskowanie w sprawach kadrowo-płacowych,
23)Wnioskowanie do Wójta w sprawie przekształceń i zmian organizacyjnych jednostek pozostających w nadzorze,
24)Opracowywanie we współpracy z Referatem Rozwoju Strategicznego projektów wniosków dotyczących pozyskania środków pozabudżetowych,
25)Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta.

 

Zbiory:

USC w Wiślicy posiada zbiory Ksiąg Stanu Cywilnego:

 

1. Księgi Wiślica:

 • urodzenia:           od 1912
 • małżeństwa:        od 1926
 • zgony:                   od 1921

 

2. Księgi Koniecmosty:

 • urodzenia:         1955-1959
 • małżeństwa:     1955-1959
 • zgony:                1955-1959

 

3. Księgi Skotniki:  

 • urodzenia:         1955-1959
 • małżeństwa:     1955-1959
 • zgony:                1955-1959

 

4. Księgi Chotel Czerwony:

 • urodzenia:          1898-1945  i  1955-1959
 • małżeństwa:       1919-1945  i  1955-1959
 • zgony:                  1938-1945  i  1955-1959

 

5. Księgi Jurków:

 • urodzenia:         1912-1945
 • małżeństwa:     1942-1943
 • zgony:                1904-1943

 

6. Księgi Hołudza:  

 • urodzenia:         1955-1959
 • małżeństwa:     1955-1959
 • zgony:                1955-1959