Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje nt. Innych Wystąpień i Ocen

Realizacja budżetu
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDZETU GMINY WIŚLICA  ZA 2004 ROK .


            Budżet Gminy wg uchwał  Rady Gminy został uchwalony w wysokości ;
- po stronie dochodów  kwotę   - 8.972.174 zł
- po stronie wydatków  kwotę   - 9.148.924 zł

I . Planowane dochody budżetu  gminy na kwotę 8.972.174 zł zostały zrealizowane  w wysokości 8.582.820 zł  co stanowi 95,66% ogółu budżetu .

1. Planowane dochody własne na kwotę 1.819.531 zł zostały wykonane w wysokości   1.790.773 zł co stanowi 98,42 % dochodów własnych .
2. Dotacje celowe z budżetu państwa  na realizację zadań własnych gminy , oraz na zadania  z zakresu administracji państwowej otrzymano w kwocie 970.061 zł .
3. Subwencje  ogólne z budżetu państwa otrzymano w kwocie 5.305.748 zł ,w tym subwencje oświatowe w wysokości 3.189.393 zł
4. Środki pozyskane z innych źródeł otrzymano w kwocie   138.960 zł  z tego ;

- na dożywianie dzieci w szkołach , z Agencji Rolnej Skarbu Państwa  otrzymano 2.000 zł
- na promocję gminy otrzymano 2.500 zł
- środki pozyskane z Agencji R i MR  na zakup komputerów do szkół  otrzymano 20.600 zł , oraz na utworzenie Gminnego Centrum Informacji otrzymano 49.600 zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy .
- kwotę 9.260 zł otrzymano z Fundacji Wspomagania Wsi z Warszawy  w ramach programu „Bieda  i środowisko  naturalne ”
- kwotę 55.000 zł otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego na remonty dróg dojazdowych do pól.
5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin  pozyskane z innych źródeł „SAPARD” otrzymano w kwocie 377.278 zł

II . Wykonanie wydatków  przedstawia się następująco ;

1 Planowane wydatki na kwotę  9.148.924 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.768.280 zł , co stanowi 95,84% ogółu budżetu.
W ramach wydatków  realizowano wydatki bieżące zadań własnych , jak również wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, oraz innych umów .
W ramach wydatków realizowano następujące zadania ;
- zakończono budowę wodociągu Chotel-Czerwony -Brzezie
- opracowano dokumentacje na zbiornik , opracowano studium wykonalności, opracowano projekt budowlany na przepompownię wody w miejscowości Gorysławice
- odbudowano rowy melioracyjne w miejscowości ; Szczytniki, Sotniki-Dolne, Sotniki-Górne, przy udziale środków pozyskanych pozyskanych z Biura ds. usuwania klęsk żywiołowych
- na remonty dróg, oraz odmulanie rowów przy drogach  w miejscowości Gorysławice, Szczytniki, Brzezie , Łatanice , Hołudza .
- na przebudowę drogi w miejscowości Gorysławice
- remont parkingu przy ulicy Bankowej przy udziale środków pozyskanych z SAPARD
- na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Górki przez wieś , oraz drogi gminnej Brzezie- Komornice-Gaj we wsi Chotel-Czerwony przy udziale środków pozyskanych SAPARD
- opracowanie projektu budowlanego oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacja  dla miejscowości ; Wiślica , Jurków, Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice, Szczerbaków, Szczytniki, , oraz wydania warunków technicznych do przyłączeń sieci kanalizacyjnej.
         Ponadto realizowano wydatki bieżące  z przeznaczeniem na ;
- bieżące utrzymanie Urzędu Gminy,
- utrzymanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
- utrzymanie bieżące szkół ,
- dowóz dzieci do szkół,
- zadania z zakresu pomocy społecznej , gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ,  kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu na terenie gminy .