Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Nauczanie indywidualne

W szkołach prowadzone jest również  i n d y w i  d u a l n  e   n a u c z  a n i e , do nauczania zatrudnionych jest 9 nauczycieli - w wymiarze 5/18 etatu.

Nauczanie prowadzone jest w:

- Szkole Podstawowej w Wiślicy,

- Gimnazjum w Wiślicy