Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strona główna BIP

Herb Gminy Wiślica
Urząd Miasta i Gminy Wiślica
Adres:
ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica
Telefon:
Faks:
E-mail:
Strona www:
NIP:
6551388718
REGON:
000551734
Konto bankowe:
07 8480 0004 2002 0060 0284 0060
Logo Epuap ePUAP:
mdm1iv3436

Herb Gminy Wiślica

NAZWA
URZĄD MIASTA I GMINY WIŚLICA

STATUS
GMINA

KOD POCZTOWY
28-160

MIEJSCOWOŚĆ
WIŚLICA

KONTAKT
41 369 09 00 (CENTRALA)

BURMISTRZ
mgr JAROSŁAW JAWORSKI


REDAKCJA BIULETYNU

- Anna Błachut
 

 

 


Klauzula informacyjna dla klientów Miasta i Gminy Wiślica

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wiślica z siedzibą przy ul. Okopowej 8, 28-160 Wiślica, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  nr tel. 41 369 09 04, adres e-mail: iod@umig.wislica.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Gminie Wiślica wynikających ze szczegółowych przepisów prawa;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z regulacji prawnych-kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, stosownie do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt;

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne:

  • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawa  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej Organów Gmin i Związków Międzygminnych,
  • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Wiślica,
  • Regulamin Pracy Urzędu Miasta i Gminy Wiślica;

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, jest Pani/Pan zobowiązany/a do ich podania. W przypadku nie podania danych osobowych, może skutkować odmową realizacji wskazanego wyżej celu.

10) dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia RODO.

 

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych informowani będą Państwo przez odpowiedni referat.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.


Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Wiślicy


Urząd Miasta i Gminy Wiślica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.
   

• Data publikacji strony internetowej: 2013-09-18

• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-28

• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-04 

• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-28

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
    • Pliki PDF, DOC itp. - staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
    • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
    • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
    • Brak przy nagraniach wideo informacji w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.
    • Brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych

Wyłączenia
    • Część plików graficznych (mapy oraz dokumentacja wizualna, dokumentacja przetargowa) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych.
    • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
    • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-07
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica.
    • E-mail:
    • Telefon: +48 41 3690 900
Każdy ma prawo:
    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
    • Organ nadzorujący: Urząd Miasta i Gminy Wiślica
    • Adres: Urząd Miasta i Gminy
ul. Okopowa 8
28-160 Wiślica
    • E-mail:
    • Telefon: +48 41 3690 900
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Miasta i Gminy  Wiślica przy ul. Okopowa 8
Do budynku prowadzi 1 wejście.
Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma na chwilę obecną windy.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
W budynku nie ma na chwilę obecną toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek: Urząd Miasta i Gminy Wiślica przy ul. Batalionów Chłopskich 62
Do budynku prowadzi 1 wejście.
Do wejścia prowadzą: schody, brak podjazdu dla wózków
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma na chwilę obecną windy
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek: Urząd Miasta i Gminy Wiślica przy ul. Plac Solny 32
Do budynku prowadzi 1 wejście.
Do wejścia prowadzą: schody, brak podjazdu dla wózków
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma na chwilę obecną windy
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wersja mobilna serwisu
Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Skróty klawiszowe
Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.