Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Archiwalne informacje o środowisku

Art. 8 i art. 21 ust.1 ,2 art. 22, art. 23 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stanowią, że organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie, a ponadto obowiązane są do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o tych dokumentach oraz ich udostępniania w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zmianami ). Wójt Gminy w Wiślicy realizując w/w obowiązki, prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w sposób zgodny ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie ( Dz. U. nr 186, poz. 1249 ). Wykaz ten udostępniony w BIP Urzędu Gminy Wiślica, prowadzony jest w systemie elektronicznym, w formie komputerowej bazy danych. Wykaz ten prowadzony jest w układzie kart informacyjnych, umożliwiających wyszukanie dokumentów. Wykaz ma za zadanie jedynie ułatwienie wyszukania danego dokumentu i jego zlokalizowania w strukturze organizacyjnej Urzędu. Natomiast udostępnienie wskazanego dokumentu dokumentu lub informacji podlega opłatom za wyszukanie informacji, przekształcenie informacji w formę zawartą we wniosku o udostępnienie, sporządzenie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie. Wysokość tych opłat określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie ( Dz. U. Nr 215, poz. 1415 )

GMINA WIŚLICA: WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJACYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

FORMULARZ A – KARTA INFORMACYJNA
WNIOSKI O WYDANIE DECYZJI, WNIOSKI O UDZIELENIE WSKAZAŃ LOKALIZACYJNYCH, WNIOSKI O USTALENIE PROGRAMU DOSTOSOWAWCZEGO

FORMULARZ B – KARTA INFORMACYJNA
DECYZJE I POSTANOWIENIA, WSKAZANIA LOKALIZACYJNE

FORMULARZ C – KARTA INFORMACYJNA
PROJEKTY POLITYKI, STRATEGIE, PLANY LUB PROGRAMY

FORMULARZ D – KARTA INFORMACYJNA
POLITYKI, STRATEGIE, PLANY LUB PROGRAMY

FORMULARZ E – KARTA INFORMACYJNA
RAPORTY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, ANALIZY POREALIZACYJNE, PRZEGLĄDY EKOLOGICZNE, RAPORTY O BEZPIECZEŃSTWIE, DOKUMENTACJA MIERNICZO-GEOLOGICZNA ZLIKWIDOWANYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH, INFORMACJE O WYTWARZANYCH ODPADACH ORAZ O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA WYTWORZONYMI ODPADAMI, DOKUMENTY SPORZĄDZONE NA POTRZEBY EWIDENCJI ODPADÓW

FORMULARZ F – KARTA INFORMACYJNA
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, DOKUMENTY ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O PRZEDSIĘWZIĘCIU PODEJMOWANYM POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, KTÓRE MOŻE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO NA JEJ TERYTORIUM, OPRACOWANIA EKOFIZJIGRAFICZNE, REJESTRY SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH, WYNIKI PRAC BADAWCZYCH I STUDIALNYCH Z ZAKRESU OICHRONY ŚRODOWISKA, REJESTRY POWAŻNYCH AWARII

FORMULARZ G – KARTA INFORMACYJNA
WYKAZY ZAWIERAJACE INFORMACJE I DANE O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA

FORMULARZ H – KARTA INFORMACYJNA
ZGŁOSZENIA INSTALACJI, Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA, A KTÓRYCH EKSPLOATACJA WYMAGA ZGŁOSZENIA

FORMULARZ I – KARTA INFORMACYJNA
INNE DOKUMENTY